Sesja nr LIV

UCHWAŁA NR LIV/657/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR LIV/657/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 lipca 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania Grupie Energetycznej ENEA S.A. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa skargę uznaje się za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wniosek o zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przywrócenia terminu w postępowaniu pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Skarżący po zapoznaniu się z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko wnieśli swoje uwagi pismem z dnia 14 czerwca 2006 r. Stosownie do tego pomimo, iż formalnie upłynął termin składania wniosków i uwag Burmistrz przyjął te uwagi i uwzględnił je w swoim postanowieniu zobowiązującym ENEA S.A. do uzupełnienia raportu. ENEA S.A. nie uzupełniła raportu oddziaływania na środowisko w terminie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, jak również nie wniosła prośby o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia raportu. W związku z powyższym prowadzone postępowanie stało się bezprzedmiotowe i nie zakończyło się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Odnośnie zawartego w skardze wniosku o zobowiązanie Burmistrza do przywrócenie terminu do składania uwag i wniosków Rada Miejska nie ma uprawnień do nakładania na Burmistrza tego rodzaju zobowiązań. Kompetencję do przywracania terminu w postępowaniu posiada wyłącznie organ administracji prowadzący postępowanie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Sawaryn