Sesja nr LIV

UCHWAŁA NR LIV/660/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

    

UCHWAŁA NR LIV/660/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 lipca 2006r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

§1. Uchyla się Uchwałę Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej; w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczącego darowizn dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – art. 30 ustawy o finansach publicznych należy interpretować jako zaliczający dokonywanie darowizn w innej formie niż nieruchomości i ruchomości.
Według przytoczonych wyjaśnień jednostka samorządu terytorialnego może przekazać środki w formie dotacji na podstawie art. 176 ustawy o finansach publicznych (wyj. MF opubl. w BI RIO w Szczecinie nr 2/30/2006).