Sesja nr LIV

UCHWAŁA NR LIV/659/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

    

UCHWAŁA NR LIV/659/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 lipca 2005 r.

 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Realizacja uchwały bez wyraźnej zgody ENEA na przeprowadzenie zmiany miejscowego planu może doprowadzić do sytuacji wystąpienia ENEA z roszczeniami z tytułu obciążenia kosztami zmiany projektu budowlanego inwestycji oraz opóźnieniami i utraconymi korzyściami z tego tytułu. Propozycje wysuwane przez ENEA dotyczące porozumienia w sprawie realizacji zmiany planu miejscowego w znaczący sposób odbiegały od propozycji przedłożonych przez gminę Gryfino, a zawarcie porozumienia o treści zaproponowanej przez ENEA narażało gminę Gryfino na przyszłe roszczenia ze strony ENEA i w żaden sposób nie zabezpieczało interesu prawnego gminy Gryfino.
Na spotkaniu w dniu 12 maja 2006 r. ENEA po zapoznaniu się z propozycjami gminy Gryfino dotyczącymi zmian trasy przedstawiła swoje stanowisko polegające na realizacji linii napowietrznej zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przy zastosowaniu rozwiązań technicznych pozwalających na zbliżenie linii do zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Protokół z tego spotkania został przedłożony stronom do akceptacji. Starostwo Powiatowe oraz URE zaakceptowało zapisy protokołu. ENEA wystąpiła o przesłanie zapisu dźwiękowego z tego spotkania i została zobowiązana przez gminę Gryfino do przedstawienia swego stanowiska do dnia 29 czerwca 2006 r. ENEA nie przedstawiła uwag do treści protokołu.
Dodatkowo Burmistrz przeprowadził z właścicielami nieruchomości na trasie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spotkania, których celem było wyrażenie opinii co do proponowanej zmiany trasy. Wśród osób uczestniczących w spotkaniach sprzeciw do zaproponowanej zmiany wyrazili właściciele nieruchomości: dz nr 10/4, 13, 14 w obr. Żórawie oraz 160, 163/1, 163/2 w obr. Wełtyń II.
W związku z powyższym, w obecnej sytuacji, dalsza realizacja uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkować może narażeniem Gminy Gryfino na roszczenia ENEA z tytułu zmiany trasy oraz ewentualnymi uwagami innych właścicieli nieruchomości uczestniczących w procedurze zmiany planu. W tej sytuacji zasadnym jest uchylenie ww. uchwały.