Sesja nr LIV

UCHWAŁA NR LIV/658/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 lipca 2006 r, w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR LIV/658/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 lipca 2006 r,

w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wniesionej przez ................. do Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazanej według właściwości, w której skarżący stawia zarzut nierealizowania uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXII/437/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa oraz niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia naruszenia prawa, skargę uznaje się za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa została uchwalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie opracowania sporządzone na potrzeby tej zmiany jak i dokumentacja formalno - prawna zmiany planu zostały opracowane w oparciu o przepisy tejże ustawy a po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Gryfinie przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu zbadania zgodności podjętej uchwały z obowiązującymi przepisami prawa. Wojewoda nie stwierdził nieważności podjętej uchwały. Plan miejscowy nie został opracowany z naruszeniem przepisów prawa, w związku z powyższym zarzut niepodejmowania kroków, które mają doprowadzić do usunięcia naruszenia prawa powstałego na skutek podjęcia Uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 grudnia 2003 roku jest niezasadny, ponieważ Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie posiada możliwości uchylenia obowiązującej uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej. Uchwała ta w przypadku prawomocnej zmiany planu zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXII/437/05 z 10 marca 2005 r. straciłaby swoją moc w zakresie dokonywanych zmian.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Sawaryn