Sesja nr LIV

UCHWAŁA NR LIV/656/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego.

UCHWAŁA NR LIV/656/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 lipca 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez ................. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego w skutek nierealizowania uchwały Nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa skargę uznaje się za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w dniu 10 marca 2005 r. przystąpiono do opracowania zmiany planu. Wojewoda Zachodniopomorski pismem znak: PN.2.MD.0912-7/2005 z dnia 18.04.2005 r. stwierdził, że zmiana planu miejscowego nie jest zgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu i należy najpierw dokonać zmiany studium a następnie kontynuować zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Gryfino jest w trakcie prac polegających na zmianie studium dla terenu całej gminy.
W celu zabezpieczenia swego interesu Gmina Gryfino dążyła do uzyskania zgody na realizacje zmiany planu miejscowego poprzez zawarcie porozumienia z ENEA S.A. dotyczące zmiany planu miejscowego. Zawarcie porozumienia w swym założeniu miało uniknięcie roszczeń ENEA S.A. z tytułu obciążenia kosztami zmiany projektu budowlanego inwestycji. Pismem z dnia 11.03.2005 r. Gmina Gryfino wystąpiła do ENEA S.A. o uzgodnienie zmiany trasy napowietrznej linii. W związku z brakiem odpowiedzi pismem z dnia 18.05.2005 r. Gmina Gryfino ponowiła prośbę o uzgodnienie trasy oraz zaproponowała zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zmiany planu miejscowego. Wymiana korespondencji z ENEA S.A. w okresie od 02.06.2005 do 23.11.2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia wyrażającego zgodę na realizację zmiany planu miejscowego nie przyniosła pożądanego efektu, gdyż ENEA S.A. pismem z dnia 23.11.2005 r. przedstawiła swoje stanowisko polegające na chęci realizacji linii napowietrznej zgodnie z trasą określoną obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Sprawa realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie uchwały Nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej z dnia 10.03.2006 r. była przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej w związku ze skargą wniesioną przez Pana .................. Wówczas Komisja po zapoznaniu się z aktami sprawy nie stwierdziła opóźnień z wprowadzeniem tej uchwały w życie. Jednocześnie Komisja stwierdziła, iż bez uzyskania wiążącej zgody prawnej ENEA S.A. realizacja uchwały jest praktycznie niemożliwa. Gmina Gryfino zorganizowała kolejne spotkanie w dniu 8 grudnia 2005 r. udziałem przedstawicieli ENEA S.A. oraz min. Z Państwem Bienicewicz i Państwem Kowal.
Na spotkaniu 8 grudnia 2005 r. przedstawiciel ENEA S.A. wyraził w imieniu ENEA zgodę na dokonanie zmiany planu miejscowego. W związku z powyższym Burmistrz zaproponował zorganizowanie spotkań z właścicielami nieruchomości na trasie zmiany, która została wstępnie uzgodniona ze służbami technicznymi ENEA, a w stosunku do której została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie miejscowym. Spotkania, których celem było wyrażenie opinii co do proponowanej zmiany trasy odbyły się w dnia 23-25 stycznia.
Komisja Rewizyjna w swym stanowisku również podniosła aspekt uzyskania opinii właścicieli na trasie zmiany linii. W śród osób uczestniczących w spotkaniach sprzeciw do zaproponowanej zmiany wyrazili właściciele nieruchomości: dz nr 10/4, 13, 14 w obr. Żórawie oraz 160, 163/1, 163/2 w obr. Wełtyń II. O wynikach rozmów poinformowano ENEA S.A. Jednocześnie ENEA S.A. zakwestionowała zapisy ustaleń jakie zapadły na spotkaniu dnia 8 grudnia 2005r. ENEA zaproponowała zawarcie porozumienia z gminą Gryfino jednakże projekt porozumienia w znaczący sposób odbiegał od propozycji przedłożonej przez gminę Gryfino, a zawarcie porozumienia o treści zaproponowanej przez ENEA S.A. narażało gminę Gryfino na przyszłe roszczenia ze strony ENEA i w żaden sposób nie zabezpieczało interesu prawnego gminy Gryfino.
W związku z negatywnymi opiniami, co do propozycji zmiany planu miejscowego przez właścicieli nieruchomości Gmina Gryfino wystąpiła do ENEA S.a. z dodatkowymi propozycjami zmiany trasy celem rozważenia ich technicznych możliwości realizacji przez ENEA S.A. Wybór jednej z zaproponowanych tras zmiany przez gminę Gryfino skutkowałby koniecznością dokonania zmiany w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego. W celu uzyskania pełnej informacji od ENEA nt. zmiany trasy oraz dalszych planów realizacji linii 110 kV ENEA S.A. gmina Gryfino zorganizowała spotkanie z udziałem ENEA S.A., Starostwa Powiatowego oraz URE w dniu12 maja 2006 r. O planowanym spotkaniu z ENEA S.A. poinformowani zostali Państwo Bienicewicz oraz Kowal podczas spotkania z Burmistrzem. Zgodnie z ustaleniem z tego spotkania o wyniku rozmów z ENEA S.A. gmina Gryfino miała powiadomić zainteresowane strony.
Na spotkaniu w dniu 12 maja 2006 r. ENEA S.A. po zapoznaniu się z propozycjami gminy Gryfino dotyczącymi zmian trasy przedstawiła swoje stanowisko polegające na realizacji linii napowietrznej zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przy zastosowaniu rozwiązań technicznych pozwalających na zbliżenie linii do zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Protokół z tego spotkania został przedłożony stronom do akceptacji. Starostwo Powiatowe oraz URE zaakceptowało zapisy protokołu. ENEA S.A. wystąpiła o przesłanie zapisu dźwiękowego z tego spotkania i została zobowiązana przez gminę Gryfino do przedstawienia swego stanowiska do dnia 29 czerwca 2006 r. ENEA S.A. nie przedstawiła uwag do treści protokołu.
Zarzut niewykonywania uchwały Nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej z dnia 10.03.2006 r. w świetle przedstawionych działań jest niezasadny. Podjętych zostało szereg czynności zmierzających do zmiany trasy napowietrznej linii, jednak na skutek braku zgodny ENEA S.A. opracowanie planu miejscowego naraża gminę Gryfino na konsekwencje ze strony ENEA S.A.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach