Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/663/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie.

UCHWAŁA NR LV/663/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 roku


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z § 1 ust. 4 ramowego statutu szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75) uchwala się co następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej w Radziszewie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 54, nadaje się imię „Małych Zesłańców Sybiru”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2006 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynął wspólny wniosek z dnia 27 czerwca 2006 r. Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Radziszewie o nadanie Szkole powyższego imienia.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, że nadanie Szkole Podstawowej w Radziszewie imienia „Małych Zesłańców Sybiru” będzie wyrazem najgłębszego szacunku dla ofiar Sybiru i przyczyni się do zachowania pamięci o utraconym dzieciństwie spowodowanym deportacją między innymi dzieci na Syberię.
Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) organ prowadzący nadaje imię szkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Radziszewie imienia ”Małych Zesłańców Sybiru” były podjęte przez Radę Rodziców w dniu 23 czerwca 2006 r., Samorząd Uczniowski w dniu 23 czerwca 2006 r. oraz Radę Pedagogiczną w dniu 26 czerwca 2006 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj.