Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/669/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2.

UCHWAŁA NR LV/669/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116,poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,  Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) – uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, obejmujących części działek nr 354  i 387, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2, w granicach oznaczonych  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem G2-51.MW.5,  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

§ 2. Wartość w/w aportu winna być zaliczona na poczet udziału Gminy Gryfino w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynkach przewidzianych do realizacji na przedmiotowych gruntach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w celu zachowania płynności w realizacji budowy mieszkań oraz w związku z koniecznością złożenia do dnia 30 września br. do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wstępnego wniosku o przyznanie kredytu – wystąpiło z wnioskiem przekazanie terenu pod budowę kolejnego budynku mieszkalnego. W wyniku dokonanej analizy terenów gminnych przeznaczonych w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, ustalono wspólnie  z GTBS, że realizacja następnych budynków przez Spółkę, może nastąpić na terenach położonych w Gryfinie w obrębie nr 2, stanowiących części działek nr 354 i 387, w granicach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem G2-51.MW.5.  Zgodnie z zapisame planu tereny te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji uzupełniającej funkcji usługowej – pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 10% powierzchni użytkowej funkcji mieszkalnej.
Ze względu na fakt, że Gmina partycypuje w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez GTBS, za zasadne uznaje się, że wartość gruntów objętych niniejszą uchwałą, jako aportu wnoszonego przez Gminę do Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego, winna być zaliczona na poczet wartości partycypacji Gminy w budowie lokali w budynku planowanym do realizacji na przedmiotowych gruntach.

Sporządziła:
K.Lamperska