Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/670/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

UCHWAŁA NR LV/670/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) – uchwala się, co następuje:

§. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych, części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 117 o powierzchni około 300 m2 położonej w obrębie Wirów z przeznaczeniem na urządzenie placu zajazdu dla autobusów oraz dla realizacji potrzeb wsi.

§. 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 117 o pow. 0,40 ha stanowi współwłasność w udziałach po 1/2 części Mieczysława Kwiatkowskiego i Janiny Włodarczak. Nieruchomość ta położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej (dz. Nr 106). Część działki stanowiąca własność Pani Włodarczak i Pana Kwiatkowskiego wykorzystywana jest jako zajazd dla autobusów dowożących dzieci do szkoły.
Z wnioskiem o wykup na rzecz Gminy części działki nr 117 zwrócił się Pan Kwiatkowski jak również Rada Sołecka z uzasadnieniem, że jest to teren niezbędny dla wsi.
Zgodnie z pismem Wydziału Oświaty lokalizacja w tym miejscu zajazdu dla autobusu szkolnego jest wskazana i uzasadniona, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w centrum wsi. Przejęcie działki jako zasadne uznane zostało także przez Wydział Planowania Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej, ale ze wskazaniem iż działka ta winna być przejęta przez zarządcę drogi. W dniu 17 lipca 2006 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie przesłało pismo, w którym informuje, że nie jest zainteresowane przejęciem przedmiotowej nieruchomości  z uwagi na to, że nie służy ona potrzebom drogi powiatowej. Nieruchomość ta, jak to wynika z postępowania wyjaśniającego służy potrzebom lokalnym.

Sporządziła:
Ż.Snoch