Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/678/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006.

    

UCHWAŁA NR LV/678/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 127) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362),  uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „Na remonty zabytkowych obiektów sakralnych położonych na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotacje dla właścicieli tych obiektów w łącznej wysokości 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) złotych.”
  2. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
    „24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) złotych dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu z przeznaczeniem na obiekt sakralny w miejscowości Wełtyń, w szczególności na remont ambony i chrzcielnicy.”
  3. § 2, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
    „5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Sobieradz, w szczególności na przeprowadzenie remontu wnętra kościoła oraz 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny  w miejscowości Chwarstnica na wykonanie projektu zabytkowej, drewnianej dzwonnicy w kościele.”

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr LIII/650/06 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały jest przygotowany w związku z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy o dodatkowe środki finansowe w wysokości 5.000 złotych, które są niezbędne na wykonanie projektu zabytkowej, drewnianej dzwonnicy w Chwarstnicy”. Parafia w Chwarstnicy ma możliwość pozyskania środków na realizację powyższego zadania. Warunkiem jest jednak wykonanie projektu renowacji dzwonnicy, którego koszt wyniesie 5.000 złotych. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z powyższym, przygotowany został wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, poprzez stosowną zmianę w uchwale budżetowej. Po wprowadzeniu dodatkowych 5.000 zł. do rozdziału 92120 (ochrona zabytków) niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej, a w konsekwencji podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Gminą Gryfino a Parafią w Chwarstnicy. Jednocześnie uchyla się Uchwałę Nr LVIII/650/06Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 29 czerwca 2006 roku, dotyczącą Parafii w Wełtyniu, w której został popełniony oczywisty błąd pisarski dotyczący dodatkowych środków. W związku z tym, iż ponownie zmienia się łączna kwota przeznaczona na remonty zabytkowych obiektów sakralnych położonych na terenie gminy Gryfino i zwiększa się kwota dotacji dla Parafii w Chwarstnicy Uchwała Nr LVIII/650/06 z dnia 29.06.2006 r. zostaje uchylona. Ponadto podejmowana uchwała reguluje wszystkie sprawy, które zawiera uchwała uchylona.

Sporządziła:
Barbara Lefik