Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/671/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki.

UCHWAŁA NR LV/671/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772; z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 75/1 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Żórawki, z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją nr BMP.PP-7331-CP/30/3-uzg/05 z dnia 16.08.2005 r. ustalona została dla Gminy Gryfino lokalizacja inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej na gruntach zlokalizowanych w obrębach Pniewo i Żórawki. Decyzją tą objęta została również działka nr 75/1 o powierzchni 0,0100 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomość Rolnych.  Agencja pozytywnie uzgodniła lokalizację inwestycji na przedmiotowej działce, warunkując to jednak przejęciem nieruchomości przez Gminę.  W związku z powyższym przejęcie działki 75/1 na mienie komunalne jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska