Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/665/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR LV/665/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 798) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, położoną w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczoną numerem działki 28/7 o pow. 8212 m2, pod zabudowę produkcyjną lub usługową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Dla działki gminnej nr 28/7, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W celu ustalenia możliwości jej wykorzystania, przeprowadzono analizę warunków zabudowy i zagospodarowania przedmiotowej działki.  Przeprowadzona analiza wykazała, że na działce mogą być wznoszone obiekty o podstawowej funkcji usługowej lub produkcyjnej.  Jednakże decyzję o warunkach zabudowy można wydać dla konkretnej projektowanej inwestycji. Inwestor występując o ustalenie warunków zabudowy winien określić granice terenu objętego wnioskiem jak również charakterystykę inwestycji z określeniem zapotrzebowania na wodę, energię, sposób odprowadzania ścieków, planowany sposób zagospodarowania terenu, charakterystykę zabudowy, gabaryty projektowanych obiektów budowlanych.  Wobec powyższego proponuję przeznaczyć działkę nr 28/7 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę produkcyjną lub usługową. Natomiast nabywca działki będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy we własnym zakresie.

Sporządziła:
J. Woldańska