Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/664/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych.

UCHWAŁA NR LV/664/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459)  uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o powierzchni 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz użytkowników wieczystych Renaty i Władysława małżonków Myszkinis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/597/26 z dnia 23.02.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkowników wieczystych Teresy i Mariana małżonków JANIAK, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obr. 4 m. Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 09.06.2006r. Renata i Władysław małżonkowie Myszkinis zamieszkali w Daleszewie, ul. Gryfińska 94 wystąpili o wykup na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym, oznaczonej numerem działki nr 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przy ul. 9 Maja 16, będącej w użytkowaniu wieczystym. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.  Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 52/3 wpisanej do księgi wieczystej Kw Nr 19229 do dnia 06.06. 2088r. na podstawie umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego z dnia 18.04. 2006r. Rep. A 2073/2006r. A zatem wnioskodawcy spełniają kryterium podmiotowe zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w/w nieruchomości na ich rzecz.

Sporządziła:
Danuta Ziemba