Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/668/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica.

    

UCHWAŁA NR LV/668/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, położoną w obrębie Żabnica, oznaczoną numerem działki 134 o pow. 1300 m2, na cele rolne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 134 o pow. 1300 m2, położona w obrębie Żabnica, znajduje się na obszarze dla którego brak jest planu miejscowego.
W wyniku analizy urbanistycznej ustalono, że przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i strefa ochronna, która eliminuje część działki z możliwości ustalenia warunków zabudowy, ponadto szerokość działki (15m) nie spełnia warunków samodzielnej działki pod zabudowę a ewentualne prawdopodobieństwo ustalenia warunków zabudowy mogłoby być rozważone tylko w połączeniu z przylegającą działką nr 135 stanowiącą własność prywatną.
W związku z powyższym działka nr 134 posiada obecnie pełną możliwość wykorzystywania jako odrębna nieruchomość rolna i proponuję przeznaczyć ją do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

Sporządziła:
J. Woldańska