Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/672/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno.

UCHWAŁA NR LV/672/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772; z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno, oznaczonych numerami działek: 52/16 o pow. 0,0584 ha, 52/91 o pow. 0,4759 ha, 54/14 o pow. 0,0902 ha, 52/157 o pow.  0,0480 ha, 52/163 o pow. 0,0049 ha, 52/170 o pow. 0,0018 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych jest właścicielem nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno na terenie osiedla mieszkaniowego. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gardna wspólnie z Radą Sołecką wystąpiło  z prośbą o wystąpienie do Agencji z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Gryfino dróg oznaczonych numerami działek 52/16, 52/91, 54/14, podając  w uzasadnieniu, że stanowią one części ciągów komunikacyjnych obsługujących osiedle mieszkaniowe.  Uznając prośbę za zasadną wystąpiono do Agencji z wnioskiem o przekazanie tych gruntów.  Pismem z dnia 31 lipca 2006 r. Agencja poinformowała, że wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie wnioskowanych gruntów.  W piśmie tym Agencja zaoferowała również przejęcie przez Gminę w tym samym trybie, gruntów oznaczonych numerami działek 52/15, 52/151, 52/154, 52/157, 52/163, 52/170, 52/27, również stanowiących drogi, zlokalizowanych w tym samym rejonie Gardna.
W wyniku dokonanej analizy ustalono, że proponowane grunty w większości wykorzystywane są jako dojazdy do budynków gospodarczych i ogródków, dlatego też przejęcie wszystkich zaproponowanych dróg jest nieuzasadnione. Zasadne jest przejęcie działek nr 52/170 i 52/163, które mogą być wykorzystane na poszerzenie działki nr 52/91, stanowiącej ulicę Słoneczną oraz działki nr 52/157, która stanowi dojazd do działki nr 52/156, należącej do PUK, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków.

Sporządziła :
K.Lamperska