Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/674/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie skargi ............. na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR LV/674/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie skargi ........................ na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1. Odmawia się uchylenia uchwały Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi .................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, uznającej skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Państwo ................. wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z żądaniem uchylenia uchwały Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r., w której Rada Miejska uznaje za nieuzasadnioną skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W związku z faktem, że do skarg rozpatrywanych w trybie uregulowanym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania sądowa kontrola administracji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny przekazał skargę Państwa ................. do rozpatrzenia przez Radę Miejską według właściwości.
Skarżący domagając się uchylenia uchwały podnoszą, że uchwała LIII/653/06 z 29 czerwca 2006 r. jest formalnie wadliwa, nie zawiera bowiem, zdaniem skarżących wskazania, którą ze skarg złożonych w sprawie Rada rozpatrywała. Ponadto skarżący stawiają zarzut niezgodności uchwały rozstrzygającej skargę na bezczynność Burmistrza z treścią wniesionej skargi.  Rada Miejska zgodnie z art. 229 § 3 k.p.a. na sesji w dniu 29 czerwca 2006 r. rozpatrzyła skargę na bezczynność Burmistrza w sprawie dostępu do drogi wewnętrznej, działka nr 508/10 obręb Pniewo, stanowiącej współwłasność właścicieli przyległych do drogi nieruchomości, dla których droga ta stanowi jedyny dojazd.
Burmistrz pomimo, iż nie leżało to w jego kompetencjach, próbował rozwiązać przedmiotowy problem, jednakże nie przyniosło to pożądanego efektu. Z zachowań uczestniczących w tej sprawie stron można wnioskować, że sprawa ta ma charakter nieporozumień między stronami i powinna być rozstrzygnięta na gruncie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto należy również stwierdzić, że Państwo ................. mają dostęp do drogi wewnętrznej, działka nr 509/15 obręb Pniewo, stanowiącej własność Gminy Gryfino, która stanowi dojazd m.in. do ich nieruchomości.