Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/661/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzenia kontroli.

UCHWAŁA NR LV/661/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzenia kontroli

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Gryfino przyjętego uchwałą Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz sposobu rozliczania delegacji pracowników Urzędu.

§ 2. Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do zakończenia kontroli do dnia 15 października 2006 r. i przedstawienia Radzie Miejskiej wyników zleconej kontroli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach