Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2006r.

załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/700/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2006 ROK (do końca kadencji)

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

  1. Jan Ragan - Przewodniczący Komisji
  2. Krystyna Gazdecka - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Józef Gutkowski - członek komisji
  4. Czesław Kapusta - członek komisji
  5. Janusz Skrzypiński - członek komisji
  6. Maciej Szabałkin - członek komisji
  7. Artur Nycz - członek komisji
  8. Stanisław Strzelczyk - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2006 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej.

W trakcie 2006 roku komisja odbyła 10 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał komisja zrealizowała następujące zadania:

  • sporządziła sprawozdanie z działalności komisji i dokonała oceny realizacji planu pracy komisji za 2005 rok,
  • przeprowadziła analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2005 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

W okresie objętym sprawozdaniem komisja zaopiniowała 6 wniosków dotyczących umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego. Dwa wnioski zostały zaopiniowane negatywnie, w dwóch przypadkach komisja wnioskowała  o całkowite umorzenie zaległości, w pozostałych przypadkach komisja zdecydowała  o umorzeniu odsetek ustawowych proporcjonalnie do wysokości spłacanej kwoty lub zawieszeniu spłaty zaległości na okres 12 i 24 miesięcy.

Przewodniczący Komisji
Jan Ragan