Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2006 rok.

    

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/700/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2006 ROK (do końca kadencji)

Komisja Rewizyjna pracując w składzie:

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Komisji
 2. Czesław Kapusta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Jan Bielecki - członek komisji
 4. Magdalena Chmura – Nycz – członek komisji
 5. Józef Gutkowski - członek komisji
 6. Mieczysław Matuszewski – członek komisji
 7. Ireneusz Sochaj - członek komisji

zrealizowała uchwalony na sesji Rady Miejskiej plan pracy na rok 2006  w następującym zakresie:

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 16 posiedzeń. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  w Gryfinie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Gminy Gryfino. Skarbnik Miasta i Gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2005 rok i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania:

 • sporządziła sprawozdanie z działalności komisji i dokonała oceny realizacji planu pracy komisji za 2005 rok,
 • zapoznała się z informacją nt. realizacji uchwały Nr XLVI/583/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w Nowym Czarnowie,
 • zapoznała się z informacją nt. wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 • otrzymała informację ws. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części działki nr 28/7 przy ul. Pomorskiej w Gryfinie,
 • otrzymała informację nt. realizacji uchwały Nr XLI/525/05 ws. oddania w najem i dzierżawę części działki nr 163/2 i obiektów przy ul. Łużyckiej 3d na rzecz PPHU i MB „Promat”,
 • skontrolowała realizację inwestycji gminnych,
 • dokonała oceny gospodarki finansowej Gminy za 2005 r. obejmującej kontrolę działalności 2005 r. Burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z tytułu uczestnictwa  w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino,
 • zajmowała się kontrolą rozliczenia dotacji przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej,
 • dokonała analizy wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.,
 • dokonała oceny schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i zbadała wzrost zatrudnienia w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów,
 • oceniła funkcjonowanie jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej  i sportu,
 • dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2006/2007,
 • przeprowadziła kontrolę wykorzystania samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz sposobu rozliczania delegacji pracowników Urzędu

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o zintensyfikowanie działań związanych z realizacją Uchwały Nr XLVI/583/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych.
 2. Komisja wnioskowała o wyasygnowanie z budżetu Gminy Gryfino środków finansowych na pokrycie kosztów projektu remontu dzwonnicy kościoła w Chwarstnicy.

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o upoważnienie Komisji przez Radę Miejską w Gryfinie do przeprowadzenia kontroli wykorzystania samochodów służbowych urzędu oraz rozliczania delegacji pracowników.

Komisja zajmowała się również sprawami poruszanymi w pismach:

 • Pani Kazimiery Dragan,
 • Pani Łucji Hibner,
 • Państwa Światochów.

Komisja rozpatrywała skargę Państwa Jóźwiaków na bezczynność Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino. Komisja zajmowała się również skargami Pana Arkadiusza Bienicewicza, Anny Hładki – Kowal i Pawła Kowala na działanie Burmistrza.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn