Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2006 rok.

    

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/700/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2006 ROK (do końca kadencji)

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Lidia Karzyńska - Karpierz - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Magdalena Chmura - Nycz - członek komisji
 4. Antoni Rak - członek komisji
 5. Marek Sanecki - członek komisji
 6. Mieczysław Matuszewski - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2006 rok przyjęty przez Radę Miejską.  W ciągu 2006 roku komisja odbyła 10 posiedzeń.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • sporządziła sprawozdanie z działalności komisji za rok 2005,
 • zapoznała się z warunkami i funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i bibliotek wiejskich (Wełtyń, Chwarstnica, Pniewo, Gardno, Żabnica),
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie bezpieczeństwa dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 • dokonała wizytacji siedziby Klubu Abstynenta Feniks,
 • zajęła się pismem w sprawie skargi pani Elżbiety Bilińskiej do Ministerstwa Sprawiedliwości i pismem pani Józefy Muchy skarżącej się na Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 • zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za okres od 01 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 roku,
 • zapoznała się z informacją na temat stanu zadłużeń lokali mieszkalnych gminnych administrowanych przez GTBS,
 • zapoznała się z informacją na temat działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie,

Komisja wypracowała następujące wnioski:

 • w sprawie przedstawienia informacji na temat stanu zadłużeń lokali mieszkalnych wynajmowanych od GTBS, sposobu postępowania z najemcami zadłużonych mieszkań, windykacji należności oraz występujących kwot zadłużeń i procentowej ilości zadłużonych mieszkań gminnych.

Przewodnicząca Komisji
Janina Nikitińska