Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-131/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-131/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 października 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47  poz. 499 ze zmianami) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151 – 124/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. wprowadza się zmiany:

  1. W załączniku Nr 4 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gryfinie odwołuje się Grażynę Mużyło.
  2. W załączniku Nr 5 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie prostuje się omyłkę pisarską w poz. 7 gdzie jest wskazana Kmitter Agnieszka a winno być „ 7. Knitter Agnieszka”.
  3. W załączniku Nr 14 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Gardnie odwołuje się Joannę Nowak i powołuje się Karolinę Hołownię.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w treści zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana składu osobowego w:

* Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gryfinie nastąpiła na skutek pisemnej rezygnacji  z członkostwa w komisji;
* Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Gardnie nastąpiła na skutek wygaśnięcia mandatu członka komisji zgłoszonego przez komitet wyborczy i zgłoszenia nowego kandydata.
Błąd pisarski nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie wymagał korekty.

Sporządziła:
Krystyna Więch