Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-134/07 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-134/07
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 października 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47  poz. 499 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151 – 124/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. wprowadza się zmiany:

  1. W załączniku Nr 4 w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie prostuje się omyłkę pisarską w poz. 5, w której jest „ 5. Piekun Damian” a winno być „ 5. Piekarz Damian”.
  2. W załączniku Nr 6 ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6  w Gryfinie odwołuje się Różę Pawlaczyk.
  3. W załączniku Nr 16 ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16  w Borzymiu odwołuje się Katarzynę Panek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w treści zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

Uzasadnienie

Omyłka pisarska nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gryfinie, której skład osobowy stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia, wymaga korekty.
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 i 16 uległy zmianie na skutek wygaśnięcia mandatów członków komisji.

Sporządziła:
Krystyna Więch