Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 października 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47  poz. 499 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 0151 – 124/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  21 października 2007r. wprowadza się zmianę w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie polegającą na odwołaniu Jolanty Kowalczuk.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

Uzasadnienie

W dniu 17 października 2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino otrzymał wniosek Pani Jolanty Kowalczuk – zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie w sprawie rezygnacji z członkostwa w komisji.

Sporządziła:
Krystyna Więch