Sprawozdania Burmistrza od 31.12.2002 do 28.10.2014
Tytuł:Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji zadań w okresie od 25 maja 2005 do 29 czerwca 2005.


CZERWIEC 2005

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:

 • wydałem 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscui poza miejscem sprzedaży,
 • wydałem 10 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydałem 10 zaświadczeń o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydałem 45 zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej oraz 48 zaświadczeń o dokonaniu zmiany wpisów  w ewidencji,
 • wydałem 40 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z wnioskiem podmiotów gospodarczych,
 • wydałem 10 umów dzierżawy gruntów gminnych,
 • wydałem na wniosek stron 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości,
 • sprzedałem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych 4 działki pod zabudowę mieszkaniową i 2 działki  w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA S.A,
 • sprzedałem 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
 • wydałem 1 decyzję w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.

Jednocześnie informuję, że:

 • nabyłem na mienie gminne w drodze wykupu od osób fizycznych 6 działek o łącznej powierzchni 2398 m2 z przeznaczeniem na  poszerzenie ul. Jana Pawła II.

Wydałem zarządzenia w sprawie:

 • niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 30/2, położonej w obrębie Radziszewo - zarządzenie  nr 0151-80/05 z dnia 30.05.05,
 • ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo (dz.562/3 i udział 1/3 części w działce nr 562/1) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzenie nr 0151-86/05 z dnia 01.06.05,
 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 438/1  i 438/3, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - zarządzenie nr 0151-87/05 z dnia 01.06.05,
 • ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II (dz. 220/9, 220/11, 27/16 - m.Gryfino, obręb 4 ) - zarządzenie nr 0151-88/05 z dnia 06.06.05
 • zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II (dz.230/6, 215/1) - zarządzenie nr 0151-93/05 z dnia 06.06.05,
 • zmiany zarządzenie nr 0151-133/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego nr 89 - lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - zarządzenie nr 0151-93 z dnia 15.06.05,
 • zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II (dz.nr 206/1) - zarządzenie nr 0151-94/05 z dnia 15.06.05, 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 25 maja 2005 r.

Lp.

Nr uchwały

Podjęta w sprawie

Realizacja

1.

XXXVI/461/05

nabycia na mienie gminne od Gminnej Spółdzielni „SCH” w  Gryfinie,  nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 156/1 o pow. 63 m2, położonej w obrębie Bartkowo  

w trakcie realizacji

2.

XXXIV/462/05

zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Gryfino i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w trakcie realizacji

W zakresie planowania przestrzennego, aktywizacji gospodarczej i inwestycji:

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego:
 1. W toku są procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – obejmującego tereny położone w obrębach Drzenin, Sobieradz i Parsówek.  W dniu 9 czerwca 2005 r. zorganizowałem publiczną dyskusję nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
 2. Wyłożyłem na okres 21 dni do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo, wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko. Dnia 27 czerwca 2005 r. zorganizowałem publiczną dyskusję nad przyjętymi w  projekcie planu rozwiązaniami.
 3. Dzięki zawartej umowie o współpracy z Politechniką Szczecińską zorganizowałem konkurs dla studentów architektury Politechniki Szczecińskiej na koncepcję architektoniczną zagospodarowania rynku starego miasta - placu im. Księcia Barnima I ograniczonego ulicami: B.Chrobrego, Piastów, Kościelną i Kościuszki oraz zabudowy sąsiadującego z rynkiem kwartału ograniczonego ulicami: B.Chrobrego, 1 Maja, Kościelną i Kościuszki w Gryfinie.
 4. W toku procedury określonej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przyjmowałem wnioski do aktualizowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino. Termin składania wniosków zakończył się z dniem 10 czerwca 2005 r.
 5. Przeprowadzam na bieżąco procedury wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie: wydawania decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
  • wydawałem wypisy, wyrysy i zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawałem wypisy, wyrysy i zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • opiniowałem wstępne projekty podziału nieruchomości.

Realizując zadania z zakresu inwestycji:   

 1. Podpisałem umowę na zadanie: „Remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3, ul. Łużyckiej 26, ul. Kościelnej 38, ul. Bolesława Chrobrego 54, ul. Targowej 11-12 w Gryfinie”, Wartość zadania wynosi: 181.093,00 zł. brutto,
 2. Zleciłem remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym przy ul. Łużyckiej 10 w Gryfinie,
 3. Trwają prace komisji przetargowej na zadaniu: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Witosa 3 i ul. Łużyckiej 3 w Gryfinie”,
 4. Trwają prace komisji przetargowej na zadaniu: Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Pomorska 38 i 39 w Gryfinie”,
 5. Zleciłem wykonanie prac remontowych lokalu komunalnego przy ul. Kościelnej 28/3 w Gryfinie w celu przystosowania do zasiedlenia,
 6. Zleciłem wykonanie przebudowy wejścia do budynku komunalnego przy Garbarskiej 4 w Gryfinie,
 7. Zleciłem wykonanie przestawienia piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnych zgodnie ze składanymi podaniami,
 8. Zleciłem wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12,
 9. Zleciłem wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul Armii Krajowej 10 w Gryfinie,
 10.  Podpisałem umowę na zadanie: „Budowa kotłowni olejowej w budynku biblioteki przy ul. Niepodległości 18 w Wełtyniu”,
 11. Trwają prace komisji przetargowej na zadaniu „Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum i remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum”,
 12. Zakończono prace związane z wykonaniem wentylacji w sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum,
 13. Uzyskałem zmianę pozwolenia na budowę remizy strażackiej w Radziszewie,
 14. Uzyskałem pozwolenie na budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej w celu zasilenia budynku remizy strażackiej w Radziszewie,
 15. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego kwatery nr 2 oraz rekultywacji kwatery nr 1 Gminnego składowiska odpadów komunalnych „Gryfino - Wschód”,
 16. Uruchomiłem procedury przetargowe na roboty budowlane związane z remontami przedszkoli,
 17. Otrzymałem decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję o nie wnoszeniu sprzeciwu do budowy boiska wielofunkcyjnego z polem do pchnięcia kulą i bieżnią prostą zakończoną skrzynią do skoku w dal z oświetleniem i odwodnieniem terenu przy SP w Chwarstnicy i SP w Radziszewie.
 18. Złożyłem wniosek o dofinansowanie realizacji projektów budowy boisk przy SP w Chwarstnicy i SP w Radziszewie w ramach działania  „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 19. Zleciłem wykonanie remontu dwóch łazienek w SP nr 2 w Gryfinie,
 20. Rozstrzygnąłem przetarg na realizację zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP w Radziszewie i SP w Gardnie,
 21. Ogłosiłem przetarg na remont posadzek na korytarzach w SP w Radziszewie i wykonanie izolacji ścian piwnic,
 22. W przygotowaniu jest procedura przetargowa na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP nr 1 w Gryfinie,
 23. Zleciłem wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach po bibliotece w SP w Radziszewie.
 24. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa przepompowni ścieków PD w Drzeninie i rurociągu tłocznego RT-DG Drzenin - Gardno w gminie Gryfino”.

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:

W zakresie ochrony przyrody:

 • wydałem trzy decyzje zezwalające na sanitarną wycinkę drzew.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

 • wydałem skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu typu socjalnego,
 • wydałem skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po zakończonej adaptacji na cele mieszkalne części strychu,
 • wydałem dwa skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy,
 • zleciłem Stowarzyszeniu Licencjonowanych Zarządców w Szczecinie wydanie opinii w sprawie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową Krasińskiego 85-95 w Gryfinie,

W zakresie gospodarki komunalnej:

 • przedłożyłem projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino,
 • przedłożyłem projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat cmentarnych,
 • zleciłem wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących na gruntach gminnych,

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

 • wydałem postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności dla firmy TELZAS Sp. z o.o. z siedzibą  w Szczecinku,
 • wydałem postanowienie opiniujące negatywnie wniosek Progres Sp. z o.o. w Chojnie na odzysk odpadów energetycznych w procesie rekultywacji wyrobiska pokopalnianego w Wełtyniu,
 • wydałem postanowienie opiniujące transport odpadów innych niż niebezpieczne dla p. Jerzego Skrzypy,
 • zleciłem Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska,
 • przedłożyłem projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa.

W zakresie spraw obywatelskich:

W zakresie dowodów osobistych:

 • Przyjąłem 341 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Wydałem 306 dowodów osobistych. Przyjąłem 25 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.

W zakresie ewidencji ludności:

 • Na wniosek interesantów wydałem:
  • 2 decyzje o odmowie wymeldowania z pobytu stałego,
  • 1 decyzję o zameldowaniu na pobyt czasowy,
  • 2 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego.
 • Udzieliłem odpowiedzi na 34 wnioski o udostępnieniu danych ze zbioru danych osobowych, wydałem 130 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:

 1. Zarządzeniem Nr 0152-20/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. określiłem odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2005 r. Kopię przyjętych uchwał przekazałem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu jako organowi nadzoru.
 2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 21 interpelacji, pismem z dnia 31 maja 2005 r. określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na interpelacje.

W zakresie edukacji i spraw społecznych:

 1. Wydałem Zarządzenie Nr 0151-91/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Szkoły Podstawowej w Żabnicy oraz Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie. Konkursy odbyły się w dniach 20 i 21 czerwca 2005 r. Większością głosów wybrane zostały na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych:
  1. Elżbieta Wnuk         w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
  2. Irena Bis                  w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
  3. Teresa Sarna           w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy,
  4. Helena Gęślowska   w Szkole Podstawowej w Radziszewie,
  5. Sławomir Fuks         w Szkole Podstawowej w Żabnicy,
  6. Jolanta Krzak           w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie,
 2. Zatwierdziłem arkusze organizacyjne na rok szkolny 2005/2006 7 szkół podstawowych, gimnazjum, 5 przedszkoli oraz MOS prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 3. Wydałem Zarządzenie Nr 0152- 22/05 z dnia 06 czerwca w sprawie powołania Komisji Stypendialnej powołanej do weryfikacji wniosków o udzielenie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym.
 4. Przyznałem i wypłaciłem stypendia socjalne dla 895 osób. Dnia 29 czerwca zakończono wypłaty stypendiów socjalnych. Odmówiłem przyznania 79 osobom stypendium socjalnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, które wynosi 316 złotych na osobę w rodzinie.
 5. Zamówiłem 83 komplety podręczników dla uczniów wymagających objęcia programem „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2005/2006, którzy rozpoczną naukę w 1 klasie szkoły podstawowej. Wyprawka w całości refundowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 6. Wydałem Zarządzenie Nr 0151- 82/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona zdrowia i kultura fizyczna:
  • zadanie nr B/01/2005 – prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000 zł
  • zadanie nr KFD/2005/16 – przygotowanie zawodnika do mistrzostw w kulturystyce - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł
  • zadanie nr KFD/2005/17 – przygotowanie zawodnika do supermaratonu - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000 zł
  • zadanie nr B/02/2005 – integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Gryfinie - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł
  • zadanie nr B/03/2005 – integracja środowisk emeryckich i osób starszych  w Daleszewie - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł
  • zadanie nr B/04/2005 – organizacja kolonii letniej w miejscowości wypoczynkowej dla 30 dzieci w wieku 10-12 lat wskazanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Gryfinie oraz minimum 2 wychowawców - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 13.000 zł 
   Termin składania ofert upływa 1 lipca 2005 roku.
 7. Sporządziłem projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gryfińskiego Domu Kultury. Wprowadzenie zmian do statutu GDK są konieczne ze względu na rozszerzenie jego zakresu działania. Takie rozwiązanie pozwoli utrzymać działalność prowadzoną dotychczas przez MDK i GDK.
 8. W dniu 15 czerwca 2005 roku w Auli Gimnazjum w Gryfinie zorganizowałem wraz z Młodzieżowym Domem Kultury Galę Laureatów 2004/2005. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym zostali finalistami bądź laureatami konkursów edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym oraz uczniowie klas 6, którzy zdobyli w tegorocznym sprawdzianie maksymalną ilość punktów. Łącznie nagrodzone zostały 74 osoby.
 9. Dopełniłem wszystkich formalności związanych z koloniami dla dzieci z terenu miasta i gminy Gryfino. W roku bieżącym są zorganizowane następujące kolonie:
  • kolonia w Raciechowicach w dniach 04.07. - 17.07.2005 r. - dla 30 osób,
  • międzynarodowa kolonia w Gryfinie w dniach 15.07. - 28.07.20058 r. - dla 15 osób,
  • został ogłoszony konkurs ofert na organizacje kolonii letniej w miejscowości  wypoczynkowej dla 30 osób - 14 dni w lipcu. Nie jest jeszcze znany termin, ani  miejscowość ponieważ oferty można składać do 1 lipca 2005 roku,
  • kolonia w Pogorzelicy dla 24 dzieci z terenu i miasta i gminy Gryfino, która  jest organizowana przez Kuratorium Oświaty w Sczecinie.
   Listę dzieci na kolonie przygotowywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 10. Została wydrukowana monografia „Dzieje Gryfina i okolic” - 250 sztuk  w języku polskim i 250 sztuk w języku niemieckim. W związku z tym, że monografia powstała w ramach wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska -Niemcy 2002 egzemplarze te będą rozdawane w celach promocyjnych.
 11. Rozliczyłem I transzę dotacji celowych udzielonych na realizację zadań własnych :
  • dotacja dla LKS „Piast” (organizacja imprez sportowych w społecznościach wiejskich)-   przekazano II transzę w kwocie 20 000 zł
  • dotacja dla KS „Energetyk” ( piłka ręczna seniorów) – przekazano II transzę w kwocie   8000 zł
  • dotacja dla GKS „Delf” (thriatlon) – przekazano II transzę w kwocie 14 000 zł
  • dotacja dla MKS „Hermes” (lekkoatletyka) – przekazano II transzę   17 000 zł
  • dotacja dla Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych (utrzymanie obiektów sportowych) – III transza 100 000 zł
 12. 10 czerwca 2005 roku odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażanie placów zabaw. Do przetargu przystąpiło 8 firm. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaka została przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w związku z powyższym przetarg został unieważniony.
 13. Podpisałem 7 umów z ratownikami, którzy od 1 lipca 2005 r. do 31 sierpnia 2005 roku mają za zadanie zabezpieczenia kąpieliska w Wirowie. Łączna kwota przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń dla ratowników wynosi 9 170 zł.

W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. Przyjąłem protokół Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji. Komisja Konkursowa przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko naczelnika. W wyniku przeprowadzonych rozmów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, w związku z tym komisja nie wyłoniła kandydata i konkurs nie został rozstrzygnięty. Pełnienie obowiązków naczelnika powierzyłem pani Ewie Kubiak - dotychczasowemu zastępcy naczelnika wydziału.
 2. Gmina Gryfino przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Gmina”  Wniosek konkursowy został wstępnie zakwalifikowany do dalszych etapów, a w celu dokonania wszechstronnej analizy materiałów mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie konkursu, w Urzędzie złoży wizytę zespół roboczy, składający się z przedstawicieli Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji.
 3. Odbyły się wybory nowego sołtysa sołectwa Borzym. Została nim Pani Danuta Aftyka. Dodatkowo zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do składu rad sołeckich w Daleszewie i Borzymiu.
 4. Ogłosiłem konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca br.

W zakresie podatków i opłat lokalnych:

Rozpatrzyłem 40 wniosków o ulgi podatkowe i niepodatkowe. Do 31 z nich ustosunkowałem się pozytywnie, zaś 9 oceniłem negatywnie.

WYSZCZEGÓLNIENIE

POZYTYWNIE

NEGATYWNIE

BEZ ROSTRZYGNIĘCIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

7

0

0

7

Łączne zobowiązanie pieniężne

9

1

0

10

Czynsz

11

6

0

17

Opłata za użytkowanie wieczyste

2

1

0

3

Spłata nieruchomości

1

1

0

2

Podatek od spadków i darowizn

1

0

0

1

RAZEM

31

9

0

40

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

UMORZENIA

ROZŁOŻENIA NA RATY

ODROCZENIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

7

0

0

7

Łączne zobowiązanie pieniężne

7

0

2

9

Czynsz

2

5

4

11

Opłata za użytkowanie wieczyste

0

2

0

2

Spłata nieruchomości

0

0

1

1

Podatek od spadków i darowizn

0

1

0

1

RAZEM

16

8

7

31

KWOTY ULG PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH W ZŁOTYCH

WYSZCZEGÓLNINIE

UMORZENIA

ROZŁOŻENIA NA RATY

ODROCZENIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

443,10

0,00

0,00

443,10

Łączne zobowiązanie pieniężne

981,20

0,00

3.522,40

4.503,60

Czynsz

3.020,66

36.046,99

25.075,44

64.143,09

Opłata za użytkowanie wieczyste

0,00

4.632,26

0,00

4.632,26

Spłata nieruchomości

0,00

0,00

749,51

749,51

Podatek od spadków i darowizn

0,00

1.333,70

0,00

1.333,70

RAZEM

4.444,96

42.012,95

29.347,35

75.805,26

POMOC PUBLICZNA I PRZYSPORZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW

L.P.

BENFICJENT

RODZAJ NALEŻNOŚCI

RODZAJ ULGI

KWOTA

1.

Cytlak Andrzej

Łączne zobowiązanie pieniężne – II rata 2005

Odroczenie do dnia 15.09.2005 roku

3.016,60

2.

Bieniewicz Roman

Łączne zobowiązanie pieniężne – II rata 2005

Odroczenie do dnia 30.09.2005

505,80

3.

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2005 rok

Rozłożenie na 2 raty płatne do 30.10. i 30.11.2005 roku

3.100,74

Ponadto:

 1. Wydałem Zarządzenie Nr 0151-85/05 z dnia 1 czerwca 2005 roku  w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.
 2. Wydałem Zarządzenie Nr 0151-90/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie określenia wzoru informacji o otrzymanej pomocy publicznej w ramach zasady de minimis przed dniem 16 września 2004 roku składanej przez przedsiębiorców ubiegających się o ulgi podatkowe.
 3. Wystawiłem 61 tytułów wykonawczych.
 4. Skierowałem na drogę sądową 109 spraw o zapłatę należności gminnych.
 5. Skierowałem pisma do zarządców nieruchomości z prośbą o przekazanie informacji o adresach, pod którymi zamieszkują właściciele psów.
 6. Skierowałem pisma do Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uregulowań zwiększających uprawnienia organów podatkowych w zakresie poboru podatku od posiadania psów.

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:

Kalendarium imprez:

 • 1 czerwca – festyn z okazji Dnia Dziecka w Czepinie,
 • 3 czerwca – festyn z okazji Dnia Dziecka w Steklnie,
 • 7 czerwca – festyn z okazji Dnia Dziecka w Nowym Czarnowie,
 • 8 czerwca – I Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych – profilaktyka uzależnień,
 • 11 czerwca – projekcja bajek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Bartkowa, Wirówka, Wirowa,
 • 17 czerwca – festyn TPD pt. „Podarujmy im trochę świata”, występy zespołu AD HOC oraz przygotowanie prac plastycznych na aukcję,
 • 18 czerwca – organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Kapel Rockowych,
 • 18 czerwca – festyn w Daleszewie z okazji Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy,
 • 22 czerwca – VII Wojewódzki Festyn Integracyjny Polskiego Związku Niewidomych  i Niedowidzących – stadion w Gryfinie,
 • 25 czerwca – „Powitanie Lata”,
 • 25 czerwca – festyn w Borzymiu – świetlica wiejska w Borzymiu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych