Sprawozdania Burmistrza od 31.12.2002 do 28.10.2014
Tytuł:Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji zadań w okresie od 4 grudnia 2003 do 29 grudnia 2003

GRUDZIEŃ 2003

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:

Wydałem:

 • cztery decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości,
 • dwie decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości rejon ul. Władysława Reymonta,
 • dwadzieścia dwa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
  i poza miejscem sprzedaży,
 • czterdzieści osiem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • siedemdziesiąt zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • pięćdziesiąt decyzji o wykreśleniu /na wniosek podmiotów gospodarczych/ z ewidencji działalności gospodarczej,
 • pięć zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • piętnaście umów dzierżawy,
 • dwie zgody na przebieg przyłączy przez działki gminne oraz zbliżenia projektowanych inwestycji do granic działek gminnych,
 • dokonałem sprzedaży dwóch lokali komunalnych na rzecz najemcy,
 • wydałem jedną licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • trzy decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • dziesięć decyzji w sprawie oddania nieruchomości gruntowych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym /szkoły podstawowe, przedszkola/.

Wydałem zarządzenia:

 • w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki nr 427/1 o pow. 0,0007 ha, położonej w obrębie Czepino z obciążenia hipoteką przymusową - Zarządzenie nr 194/03 z dnia 9 grudnia  2003 r.
 • w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie dodatkowego stoiska na sprzedaż w miesiącu grudniu 2003 r. choinek - Zarządzenie nr 196/03 z dnia 10 grudnia 2003 r.
 • w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej - Zarządzenie nr 198/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
 • w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości - Zarządzenie nr 199/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 64/2 położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Zarządzenie nr 200/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.

W zakresie planowania przestrzennego, aktywizacji gospodarczej   i inwestycji:

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego:

 • wyłoniłem w drodze postępowania  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcę na realizację „Opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, teren w obrębach : Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej Nr 31” – wykonawcą jest Biuro Architektoniczne „ADMASTER” Sp. zo.o. w Szczecinie, cena wybranej oferty:  78.000,00 PLN netto.
 • wystąpiłem na dzisiejszą sesję z  projektem uchwały:
 • zmiany Uchwały Nr XLIX/633/02 RM w Gryfinie  z dnia 10 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo gmina Gryfino.
 • przeprowadzam na bieżąco procedury wynikające z ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wydawania decyzji o warunkach  zabudowy.
 • ustaliłem jednorazową opłatę planistyczną w związku ze wzrostem wartości zbywanej nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na rzecz Powiatu Gryfińskiego i Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie.

Realizując  zadania z zakresu inwestycji:

W wyniku przeprowadzenia zamówień publicznych i wyboru wykonawcy robót zakończono realizacje następujących zadań:

 1. Docieplenie  i remont balkonów budynku komunalnego przy ul. Szczecińskiej 2 w Gryfinie.
 2. Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku przy ul. Szczecińskiej 52, Łużyckiej 3,   Łużyckiej 61, Bolesława Chrobrego 2, Niepodległości 8/9, Garbarskiej 4, Piastów 23 w Gryfinie,
 3. Dostawa i montaż  wiat przystankowych i zagospodarowanie terenu wokół nowych wiat oraz remont  starych wiat  na terenie gminy Gryfino.
 4. Remont dachu i remont mieszkania przy ul. Szczecińskiej 11.
 5. Wymiana szyb i parapetów w budynku przy ul . 1 Maja 11.
 6. Dostawa i montaż stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Gardnie – III etap, w Przedszkolu Nr 1, 2, 3, 5 w Gryfinie, w sali gimnastycznej przy ul. Łużyckiej.
 7. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie –I etap oraz remont oświetlenia zewnętrznego.
 8. Rozpoczęto realizację zadania – Wykonanie posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Żabnicy- termin zakończenia robót 30.12.2003 r.
 9. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie.
 10. Wymiana i uzupełnienie brakującego przeszklenia w Kościele w  Gryfinie.
 11. Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chwarstnica, Sobieradz, Borzym.
 12. Docieplenie budynku i zmiana kolorystyki budynku przy ul. Niepodległości 2 w Gryfinie, przy ul. Szkolnej 16 w Żabnicy.
 13. Usuniecie awarii wodociągowej przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie.
 14. Uzbrojenie działek gminnych w wodociąg i energię elektryczną przy ul. Polnej i Lipowej oraz Topolowej  w miejscowości Pniewo.
 15. Naprawa zapadniętych nawierzchni bitumicznych przy ul. 11 Listopada w Gryfinie.
 16. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej „Rozdział kanalizacji deszczowej od ściekowej na terenie miasta Gryfino”.
 17. Remont chodnika przy ul. 1-go Maja w Gryfinie i remont zatoki autobusowej w Borzymiu.

A ponadto:

 1. Zawarłem umowę na dodatkowe roboty związane z opracowaniem dokumentacji odwodnienia dróg w m. Czepino.
 2. Zleciłem opracowanie uproszczonej dokumentacji na remont drogi gminnej przy ul. Bolesława Chrobrego 8-14 w Gryfinie.
 3. W wyniku przeprowadzonych procedur w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych zawarłem umowę z firmą „PROEKO S.C.” w Szczecinie na wykonanie projektu „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Władysława Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła w Gryfinie”.
 4. W wyniku przeprowadzonych procedur w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych zawarłem umowę z firmą „EKO-PLAST” Sp. J. z Czepina na realizację zadania  „Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Chrobrego 54, Sprzymierzonych 7 oraz w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.”.
 5. Rozpoczęto realizację zadania – Wykonanie posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Żabnicy - termin zakończenia robót 30.12.2003 r.
 6. Rozpoczęto  realizację zadania „Odwodnienie terenu wokół Kościoła w Wełtyniu”.

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:

 • W zakresie ochrony przyrody:
 • wydałem 3 decyzje zezwalające na sanitarną wycinkę drzew,
 • W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
 • przy udziale Komisji Mieszkaniowej przygotowałem projekty list mieszkaniowych na rok 2004, które są wywieszone na okres 30 dni (w tym czasie są przyjmowane odwołania od tych list),
 • przy udziale Komisji Mieszkaniowej rozpatrzyłem 15 wniosków mieszkaniowych,
  w tym 4 wnioski rozpatrzyłem pozytywnie.

Przy okazji chcę podziękować Komisji Mieszkaniowej za zaangażowanie i wnikliwe podchodzenie do spraw, które często są bardzo trudne i wymagają niekiedy sprawdzenia warunków mieszkaniowych w lokalu zajmowanym przez wnioskodawcę.

 • W zakresie gospodarki odpadami:
 • wydałem postanowienie opiniujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne dla WUZB Import Export Handel Usługi Transportowe Tomasz Kostecki, z siedzibą w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej,
 • W zakresie ochrony środowiska:
 • rozpisałem zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”.

W zakresie edukacji i spraw społecznych:

 • Zleciłem montaż kolejnego placu zabaw na terenach wiejskich. Nowy plac zabaw w Bartkowie wykonała Agencja „Dzieciak”. Koszt wykonania tego placu wraz z uzupełnieniem elementów placu w Wirowie wyniósł łącznie 10.000,10 zł. Zleciłem ponadto firmie „Dremet” z Gryfina montaż ogrodzenia nowego placu zabaw w Bartkowie oraz uzupełnienie ogrodzenia w Wirowie. Koszt tych prac wyniósł 6.312,28 zł.
 • Dofinansowałem na sumę 401,50 zł imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mikołajkowe Marsze na Orientację” organizowaną przez Młodzieżowy Dom Kultury.
 • Wydatkowałem kwotę 5.071,50 zł na zlecone Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Szczecinie znakowanie pieszych szlaków turystycznych na terenie gminy Gryfino o łącznej długości 112,7 km. Szlaki oznakowane są standardem ogólnopolskim. Do istniejących dotychczas szlaków przebiegających przez naszą gminę został dołączony nowy szlak żółty o długości 29,8 km biegnący m.in. przez Żórawki, Żorawie, Bartkowo i Steklno. Nowy szlak obejmuje ciekawe tereny pod względem krajoznawczym takie jak: koryto rzeki Tywy, jez. Trzemeszno i jez. Steklno.

Znakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Gryfino będzie możliwe dopiero w 2004 roku po zakończeniu prac związanych z docelowym ustaleniem ich przebiegu oraz kategorii.

 • Opłaciłem koszt 500 zł za zniwelowanie boiska w Krzypnicy wykonane przez firmę TIBUT Tadeusz Jankowski oraz przeznaczyłem 1.600 zł na zakup trawy na to boisko.
 • Przeznaczyłem łącznie 4.027,99 zł na doposażenie pracowni turystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do organizowania wycieczek i imprez krajoznawczych taki jak plecaki, karimaty, śpiwory oraz aparat fotograficzny.
 • Przeznaczyłem 15.583,65 zł na remont świetlicy wiejskiej w Czepinie obejmujący w swoim zakresie wydzielenie odrębnego pomieszczenia socjalno-kuchennego oraz zapewnienie właściwego standardu stanu pomieszczeń sanitarnych. Remont wykonany został przez firmę pana Roberta Rybki.
 • Przeprowadzona została konserwacja gaśnic w pomieszczeniach świetlic wiejskich. Usługę wykonała firma Prewent za łączną kwotę 855,19 zł.
 • Zakupiłem na kwotę 946,45 zł paczki świąteczne dla dzieci z dwóch rodzin z trojaczkami na terenie naszej gminy oraz dla dzieci państwa Solińskich z Sobieradza.
 • Zorganizowałem z udziałem sponsorów i organizacji pozarządowych wigilię dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych w dniu 22 grudnia 2003 roku na placu Barnima. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyło łącznie około 200 osób. Koszt Urzędu Miasta i Gminy zamknął się w kwocie 1.493,22 zł. Wśród sponsorów wigilii znaleźli się:
  •  - Wiesław Kamiński – Restauracja Akwarium,
  • - Aneta i Dariusz Ludwiczak – Zalipie, Starówka,
  • - Gastromex s.c.,
  • - Cukiernia s.c. – Grzesiuk Jowita, Grzesiuk Gabriela, Grzesiuk Jan,
  • - Piekarnia Czepino – Irena i Edward Frątczak,
  • - Jarosław Grzegorek - firma Elgryf Sp. z o.o.
  • - firma Rajski Ogród,
  • - Mariusz Kamiński – firma Gracz – automaty i gry zręcznościowe,
  • - Piotr Ziemba – Czarter – Przewóz osób w kraju i za granicą. 

W organizację wigilii włączyły się następujące instytucje i organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy, w tym:

 • - Caritas z obu gryfińskich parafii,
 • - Polski Czerwony Krzyż,
 • - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • - Stowarzyszenie Zachodniopomorski Bank Żywności,
 • - Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 • - Związek Harcerstwa Polskiego,
 • - Gryfiński Dom Kultury,
 • - Stowarzyszenie Klub Abstynenta Feniks.
Przygotowałem projekty uchwał na sesję dotyczące: gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, regulaminu wynagradzania nauczycieli, zmian w trybie przyznawania dotacji celowych, zmiany nazwy parku miejskiego oraz wystąpienia gminy z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W zakresie promocji, informacji i współpracy międzynarodowej:

 • - Trwa przygotowanie szczegółowego programu obchodów jubileuszu 750 - lecia miasta.
 • - Trwa przygotowanie szczegółowego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na rok 2004.
 • - Zakończono przygotowania do „Sylwestra 2003/2004” - imprezy inaugurującej obchody jubileuszu.
 • - Zrealizowano dodruk „Informatora Miejskiego” w ilości 1000 sztuk z dodaniem na okładce oficjalnego logo obchodów 750 - lecia Gryfina.
 • - Zamówiono okolicznościowy datownik pocztowy
 • - Sfinalizowano wydanie drukiem, w formie książkowej, wierszy gryfinianina, pana Mieczysława Świderskiego.
 • - Zrealizowano wydanie oficjalnych kalendarzy Miasta i Gminy Gryfino na rok 2004.
 • - Na bieżąco wydawane są zainteresowanym osobom i instytucjom materiały promocyjne Miasta i Gminy Gryfino
 • - Na bieżąco udzielane są zainteresowanym osobom informacje dotyczące miasta i gminy
 • - Rozpoczęto przygotowania do wydania bezpłatnego informatora miejskiego dla turystów odwiedzających Gryfino, który ma być dostępny we wszystkich punktach handlowych i usługowych miasta i informować o jego walorach turystycznych, krajoznawczych
  i gospodarczych  
 • - Na bieżąco uzupełniana jest zawartość promocyjnych stron internetowych www.gryfino.pl.

W zakresie spraw obywatelskich:

 • - Uzgadniane i aktualizowane są dane osobowe z aktami stanu cywilnego w związku z obowiązującą wymianą dowodów osobistych.
 • - Przyjęto 155 wniosków dowodowych.
 • - Wydano 104 nowe dowody osobiste.
 • - Wydano 2 decyzje o wymeldowaniu.
 • - Podano do Starostwa Powiatowego przewidywaną ilość poborowych do poboru w 2004 r. oraz  osoby wchodzące w skład komisji  poborowej.
 • - Skompletowano dokumentację dotyczącą rocznika starszego przewidzianą do wezwania do komisji lekarskiej i poborowej w 2004 roku.
 • - Wydano 7 decyzji oraz 7 wezwań w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych
  na rzecz obrony.

W zakresie obsługi Rady Miejskiej w Gryfinie:

 • - Zarządzeniem nr 197/03 z dnia 11 grudnia 2003 r.  określiłem odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2003 r. Kopię przyjętych uchwał przekazałem    Wojewodzie Zachodniopomorskiemu  jako organowi nadzoru,
 • -  na ostatniej sesji radni zgłosili 27 interpelacji. Pismem z dnia 11 grudnia 2003 r. określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

W zakresie zadań organizacyjnych:

 1. Realizuję uchwałę Nr XV/213/03 Rady Miejskiej z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sobiemyśl.
 2. Trwają prace nad przygotowaniem i zorganizowaniem uroczystej sesji, która odbędzie się w dniu 01 marca 2004 r. zakresie okazji 750 - lecia nadania praw miejskich dla miasta Gryfina. Uroczystość będzie miała miejsce w gryfińskim Gimnazjum.
 3. Wydział Organizacyjny przygotował materiał dotyczący realizacji uchwał podjętych przez obecną kadencję Rady Miejskiej. W wyniku przeprowadzonej analizy uchwały zostały w całości zrealizowane bądź są zakresie trakcie realizacji.
 4. Archiwum Państwowe w Szczecinie pozytywnie zaopiniowało projekt instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W tym celu zostanie wydane zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania ww. instrukcji. 
Na bieżąco uzupełnianie są strony Biuletynu Informacji Publicznej.

W zakresie podatków i opłat lokalny:

Rozpatrzyłem 58 wniosków podatników. Pozytywnie ustosunkowałem się do 54 z nich, natomiast
4 wnioskodawcom odmówiłem udzielenia ulgi.

Wyszczególnienie Pozytywnie

Negatywnie

Razem

Podatek od nieruchomości

9

3

12

Podatek rolny

29

0

29

Łączne zobowiązanie pieniężne

9

1

10

Podatek od środków transportowych

1

0

1

Czynsz za najem

3

0

3

Opłata za użytkowanie wieczyste

1

0

1

Opłata za przekształcenie własnościowe

1

0

1

Wykup nieruchomości

1

0

1

RODZAJ NALEŻNOŚCI

UMORZENIA

ROZŁOŻENIA
NA RATY

ODROCZENIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

2.645,98 zł

504,00 zł

0,00 zł

3.149,98 zł

Podatek rolny

12.599,95 zł

0,00 zł

16.995,30 zł

29.595,25 zł

Łączne zobowiązanie pieniężne

1.534,30 zł

246,20 zł

0,00 zł

1.780,50 zł

Czynsz za najem

1.479,82 zł

922,32 zł

69,78 zł

2.471,92 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste

0,00 zł

150,40 zł

0,00 zł

150,40 zł

Opłata za przekształcenie własnościowe

0,00 zł

0,00 zł

41.477,26 zł

41.477,26 zł

Wykup nieruchomości

5.930,15 zł

0,00 zł

6.086,40 zł

12.016,55 zł

SUMA

24.190,20 ZŁ

1.822,92 ZŁ

64.588,74 ZŁ

90.601,86 ZŁ

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

RODZAJ NALEŻNOŚCI

UMORZENIA

ROZŁOŻENIA NA RATY

ODROCZENIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

323,28 zł

0,00 zł

0,00 zł

323,28 zł

Podatek rolny

12.599,95 zł

0,00 zł

16.995,30 zł

29.575,25 zł

Czynsz za najem

279,10 zł

0,00 zł

69,78 zł

348,88 zł

Opłata za przekształcenie własnościowe

 0,00 zł

 0,00 zł

41.477,26 zł

 41.477,26 zł

SUMA

13.202,33 ZŁ

0,00 ZŁ

58.542,34 ZŁ

71.401,39 ZŁ

UDZIELONA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Gwiazda Adam zam. w Sobieradzu 1 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 757,20 zł – rolnik.
 • Dudziak Kazimierz zam. we Włodkowicach 4 – umorzono 50% IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 76,50 zł - rolnik
 • Grochowska Renata zam. w Żabnicy przy ul. Szkolnej 1 – umorzono 50% IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 75,00 zł – rolnik.
 • Nowak Jan zam. w Bartkowie 1 – umorzono 35% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 54,60 zł – rolnik.
 • Sałkowska Lucyna zam. w Gryfinie przy ul. Pomorskiej 61 – umorzono 100% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 117,00 zł – rolnik.
 • Wartalski Józef zam. w Steklnie 2a – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 236,40 zł – rolnik.
 • Wiertelak Stanisław zam. w Sobieradzu 20 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 150,70 zł - rolnik.
 • Baryła Krzysztof zam. w Bartkowie 17 – umorzono 100% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 107,40 zł - rolnik.
 • Pasik Bolesław zam. w Czepinie przy ul. Morenowej 10 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 706,60 zł – rolnik.
 • Rzeszotarski Zbigniew zam. w Śremsku 1 – umorzono 45 % zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 103,80 zł - rolnik.
 • Krzemińska Lucyna zam. w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 31 – umorzono 20% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 25,00 zł – rolnik.
 • Jeremicz Piotr zam. w Chlebowie 6a – umorzono 75% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 164,40 zł - rolnik.
 • Gospodarstwo Rolne Henryk Raczkiewicz zam. w Wełtyniu przy ul. Gryfińskiej 32 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 323,50 zł – rolnik.
 • Swojnóg Włodzimierz zam. w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 31 – umorzono 40% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 92,20 zł – rolnik.
 • Swojnóg Jerzy zam. w Chwarstnicy 36 – umorzono 40% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 69,70 zł – rolnik.
 • Sularz Czesław zam. we Włodkowicach 7 – umorzono 50% zaległej III i IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 310,95 zł – rolnik.
 • Bus Ryszard zam. w Wełtyniu przy ul. Gryfińskiej 44 – umorzono 45% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r.– 107,80 zł – rolnik.
 • Golec Wiktor zam. w Kartnie przy ul. Długiej 10 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 495,80 zł – rolnik.
 • Podolak Eugeniusz zam. w Sobieradzu 32 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 108,20 zł – rolnik.
 • Tarka Anna zam. w Sobieradzu 32 – umorzono 50% IV zaległej raty podatku rolnego za 2003 r. – 25,30 zł – rolnik.
 • Zawadzki Bronisław zam. w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 4 – umorzono 40% IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 105,00 zł – rolnik.
 • Ruszczycki Dariusz zam. w Żelisławcu 16 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – 519,50 zł – rolnik.
 • „Pomeranian Estate Agency” Sp. z o.o. z siedzibą w Binowie – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. – kwota główna 7.773,70 zł oraz odsetki za zwłokę 11,50 zł – przedsiębiorca.
 • Mielnik Andrzej zam. w Bartkowie 7 – umorzono 50% zaległej IV raty podatku rolnego za 2003 r. w kwocie 70,70 zł oraz odsetki za zwłokę z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za III i IV ratę 1999 r. w wysokości 351,20 zł – rolnik.
 • Pisarczyk Maria Bogdan oraz Pisarczyk Monika Andrzej zam. w Gryfinie przy ul. Flisaczej µ - ponownie przesunięto termin płatności raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2003 na dzień 31 stycznia 2004 r. – 41.477,26 zł – przedsiębiorca.
 • Halczuk Józef zam. w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 16 – umorzono IV ratę podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą za rok 2003 – 132,90 zł – przedsiębiorca.
 • Grzelak Paweł zam. w Dobropolach 20 – przesunięto termin płatności IV raty podatku rolnego za 2003 r. na dzień 31 sierpnia 2004 r. – kwota główna 4.198,70 zł  – rolnik.
 • Szczepanik Edward zam. w Gardnie przy ul. Słonecznej 15 – przesunięto termin płatności IV raty podatku rolnego za 2003 r. na dzień 31 sierpnia 2004 r. – kwota główna 4.420,40 zł – rolnik.
 • Gospodarstwo Rolne Grzelak , Szczepanik S.C. z siedzibą w Wysokiej Gryfińskiej – przesunięto termin płatności zaległej IV raty podatku rolnego za rok 2003 r. na dzień 31 sierpnia 2004 r. – 8.376,20 zł – rolnik.
 •  „Agrotur” S.C. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 – umorzono zaległą III ratę podatku od nieruchomości za rok 2003 – kwota główna 185,98 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 4,40 zł – przedsiębiorca.
 • „Agrotur” S.C. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 – umorzono 80% zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego za miesiące od lipca do grudnia 2003 r. – 279,10 zł oraz odroczyć pozostałą należność z tytułu czynszu na dzień 31 marca 2004 r. – 69,78 zł – przedsiębiorca.
 • Jabłońska Małgorzata zam. w Gryfinie przy ul. Kościelnej 15/3 – umorzono 50% zaległego czynszu za dzierżawę kontenerów handlowych na Targowisku Miejskim w Gryfinie za okres od czerwca do września 2003 r. w kwocie 307,44 zł zaś pozostałą część tj. 922,32 zł zaproponowano rozłożyć na 12 miesięcznych rat – przedsiębiorca.

 W zakresie zadań finansowo - księgowych:

- Wydałem zarządzenie Nr 195/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 r.

Gryfino, dnia 29 grudnia 2003 r.    


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych