Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3457) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu poznania opinii mieszkańców gminy Gryfino na temat proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino zarządzam przeprowadzenie, w okresie od dnia 14 grudnia 2020 r. do dnia 14 stycznia 2021 r., konsultacji społecznych.

§ 2. Gminny Program Osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino wraz z zaproponowanymi zmianami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje gminę Gryfino.

§ 4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do zaproponowanych zmian do Programu z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, który będzie dostępny:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl,
 • na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.bip.ops.gryfino.pl.
 • w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – wejście od ul. Parkowej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – wejście A, w godzinach urzędowania.

§ 5. Wypełniony formularz można złożyć w:

 1. Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – w skrzynce podawczej, wejście od ul. Parkowej,
 2. Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - w skrzynce podawczej, wejście A lub
 3. Przesłać na adres e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl

§ 6. Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie:

 1. na stronie internetowej gminy Gryfino (www.gryfino.pl),
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl),
 3. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl,
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.bip.ops.gryfino.pl,
 5. na urzędowych tablicach ogłoszeń.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy m. in. tworzenie i realizacja programów osłonowych.
W związku z wprowadzanymi zmianami w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków na leki przez mieszkańców gminy Gryfino, zasadnym  jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Wobec powyższego na podstawie Uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zarządza się konsultacje od 14 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r.

Sporządziła:
M. Wilczyńska