Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/448/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/448/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), uchwala się, co następuje:

§ 1. Paragraf 7 ust. 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 7.1 Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:

1) przychody – 8.987.635,00 zł,

2) koszty -   8.987.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk

 

uzasadnienie

 

           Zmian w uchwale Nr XLII/424/17  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 dokonuje się w celu dostosowania załącznika dotyczącego planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie przychodów za sprzedaż biletów w wysokości 165.000 zł przez Centrum Wodnego ”LAGUNA” w Gryfinie z przeznaczeniem na     „Modernizację krytej  pływalni w Gryfinie”  w ramach programu „Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017” – wkład własny.

 

Zatwierdziła

Milena Świeboda

 

Sporządziła

Sylwia Skrzyniarz