Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/449/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), uchwala się co następuje:

  § 1.  Zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino, dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.  Zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino, dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.   

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

 


 

uzasadnienie

 

Dział 010, 710, 900

90.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia brakujących środków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, zakup kotła: gazowego, olejowego, na biomasę/pellet, ekologiczny opał) w związku z szerokim zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów.

Dział 700, 710, 900

257.802,97 zł  zwiększenie planu dochodów, 710.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków, 967.802,97 zł zwiększenie planu wydatków- zmian planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia brakujących środków na zadanie dotyczące „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja.”

Dział 752

20.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu ujęcia środków dotyczących zwrotu kosztów na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

Zatwierdziła

Milena Świeboda

 

Sporządziła

Sylwia Skrzyniarz