Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/447/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XLIV/447/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 61 a § 1 w zw. z art. 3 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.  Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.             

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem jest między innymi karta płatnicza.

W myśl art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się również między innymi raty podatków, opłaty oraz nieopodatkowane należności budżetowe.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dokonywanie zapłaty podatków za pomocą karty płatniczej i ułatwi podatnikom wykonywanie ich obowiązku.

 

Sporządziła: 

Anna Juszczak

 

Zatwierdziła:

Milena Świeboda