Sesja nr XLIII

Uchwała Nr XLIII/443/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/443/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), uchwala się co następuje:

§ 1.  Zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino, dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.  Zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino , dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk