Sesja nr XLIII

Uchwała Nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XLIII/445/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe, odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej w roku szkolnym, na który składany jest wniosek

3

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku

2.

kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku życia

2

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku

3.

rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

1

odpowiednie zaświadczenie
z Ośrodka Pomocy Społecznej
o tym, że rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich
3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

4.

kandydat uczęszcza do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino

1

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku

5.

kandydat mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)

1

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata zawarte we wniosku

6.

osoba samotnie wychowująca, która pracuje prowadzi gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym
albo
rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym

 

2

 

 

1
(dla każdego rodzica/ prawnego opiekuna)

odpowiednie poświadczenie we wniosku o zatrudnieniu lub
o pobieraniu nauki w systemie dziennym,

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub
o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata

§ 2. 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych.

2. We wniosku o którym mowa w ust. 1 określa się kolejność wybranych przedszkoli bądź szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 3. Wzór wniosku o którym mowa w § 2 ust. 1 określi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/332/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)organ prowadzący ma obowiązek ustalić dodatkowe kryteria rekrutacyjne, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów podstawowych, określonych w ustawie.  W myśl art. 131 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów dodatkowych oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów.  Kryteria  zostały określone uchwałą nr XXXV/332/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.

 Niniejsza uchwała ma na celu doprecyzowanie kryteriów rekrutacyjnych z uwzględnieniem likwidacji od roku szkolnego 2017/2018 oddziałów żłobkowych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gryfino oraz zróżnicowanie odpowiadającej kryteriom liczby punktów.

 

Sporządziła:

Marta Karpicka