Sesja nr XLIII

Uchwała Nr XLIII/441/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino

Uchwała Nr XLIII/441/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. Nr 1875, poz. 2232) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. Nr 827), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. Nr 912), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. 1. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku na cmentarzu komunalnym w Gryfinie na okres 20 lat wynoszą:

1)  

grób ziemny dziecka do 12 lat

112,50 

2)

grób ziemny jednoosobowy

225,00 

3)

grób ziemny dwuosobowy

450,00 

4)

grób ziemny głębinowy dwuosobowy

300,00 

5)

grób ziemny głębinowy czteroosobowy

600,00 

6)

grób murowany jednoosobowy

600,00 

7)

grób murowany dwuosobowy

900,00 

8)

grób murowany czteroosobowy

1.800,00 

9)

grób ziemny urnowy

225,00 

10)

nisza w ścianie urnowej lub słupku urnowym

500,00 

2. Wysokość opłat za udostępnienie miejsca do pochówku na cmentarzach komunalnych na terenach wiejskich wynosi 50% wysokości opłat określonych w ust. 1.

3. Za udostępnienie miejsca do pochówku na kolejne 20 lat pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty wskazanej w ust. 1 i 2, z wyłączeniem miejsc pochówku wskazanych w ust. 1 pkt 7-10, dla których opłata za udostępnienie miejsca do pochówku na kolejne 20 lat nie jest pobierana.

4. W przypadku pochówków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, opłaty, o których mowa w ust. 1-3, nie są pobierane.

5. Pozostałe opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Gryfinie wynoszą:

1)

opłata za przyjęcie lub wydanie zwłok, prochów, szczątków do i z chłodni po godzinach pracy zarządzającego cmentarzami komunalnymi

55,00 

2)

opłata za otwarcie bramy cmentarza w dni robocze po godzinach pracy (godz. 15:00–7:00) zarządzającego cmentarzami komunalnymi (nie dotyczy przyjęcia, wydania zwłok, prochów, szczątków)

40,50 

3)

opłata za otwarcie bramy cmentarza w dni wolne od pracy (nie dotyczy przyjęcia, wydania zwłok, prochów, szczątków)

54,00 

4)

opłata za przechowanie w chłodni:

a)  zmarłego/szczątków – za każdą rozpoczętą dobę od godziny przyjęcia

b) urny z prochami – za każdą rozpoczętą dobę od godziny przyjęcia

 

64,00 

20,00 

5)

opłata za udostępnienie sali do przygotowania osoby zmarłej

60,00 

6)

opłata za udostępnienie sali pożegnań (30 minut)

65,00 

7)

opłata za wystawienie zmarłego w kaplicy cmentarnej

a) do 2 godzin

b) każda następna rozpoczęta godzina

 

250,00 

125,00 

8)

opłata administracyjno-techniczna, pobierana przy pochówku, dochówku
i ekshumacji (wpis do ksiąg, określenie warunków, wytyczenie miejsca pod pochówek i ekshumację, czynności związane z dokonaniem uzgodnień przy wykonywaniu grobów murowanych, tj. określenie wytycznych, wizja lokalna po zakończonych pracach)

108,00 

9)

opłata za nadzór nad ustawieniem nowego i wymianą starego pomnika

81,00 

10)

opłata za przekształcenie grobu ziemnego na grób murowany (wpis
w księgi, określenie warunków, wizja lokalna itp.)

108,00 

11)

ryczałt za wodę i wywóz odpadów komunalnych na 20 lat – od grobu
(do ponownego przedłużenia co 20 lat)

81,00 

12)

opłata za wjazd na teren cmentarza komunalnego:

a)  jednorazowa – samochód osobowy w godz. 7:00-14:30

b) jednorazowa – samochód dostawczy w godz. 7:00-14:30 (zakłady funeralne)

c) jednorazowa – samochód dostawczy w godz. 7:00-14:30 (zakłady kamieniarskie)

d) przepustka dla osób niepełnosprawnych (przepustka wydawana na okres 1 roku kalendarzowego na wniosek osoby uprawnionej, po okazaniu dokumentu o niepełnosprawności – ważna tylko z osobą, na rzecz której została wydana, po okazaniu dokumentu tożsamości w celach kontroli przy wjeździe i wyjeździe)

 

10,00 

50,00 

 

100,00 

 

nieodpłatnie

§ 3. Opłaty, o których mowa w §2, pobiera Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Gryfinie jako zarządzający cmentarzami komunalnymi Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych, zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/234/12 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk


 

 

uzasadnienie

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane jest koniecznością dostosowania aktu prawnego regulującego zakres ustalonych w przeszłości przez Radę Miejską w Gryfinie opłat cmentarnych do aktualnego stanu prawnego. Ponadto, na skutek powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino istnieje konieczność ustalenia w formie uchwały opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, stosowanych dotychczas na podstawie cennika określonego uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

 

Sporządził:

Mariusz Tarka