Sesja nr XLII

UCHWAŁA NR XLII/434/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu

UCHWAŁA NR XLII/434/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się co następuje:

§1. 1. W tytule oraz §1, §2 ust.1,2 i §3 uchwały Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu, zwrot „Senior-WIGOR” zastępuje się zwrotem „Senior +”.

  1. W tytule oraz w §1, §3 ust. 3 i § 8 Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/133/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 r., zwrot „Senior-WIGOR” zastępuje się w odpowiednich miejscach zwrotem „Senior +”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 157 dotyczącą zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, na podstawie której zwrot „Senior-WIGOR” zastępuje się w odpowiedniej liczbie i przypadku zwrotem „Senior+”. W związku z powyższym uzasadnionym jest wprowadzenie w niniejszej uchwale stosownej zmiany.

Przygotowała:
Sylwia Kasprzyk