Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/411/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLI/411/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949) w związku  z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie z siedzibą przy ul. Łużyckiej 22, 74-100 Gryfino, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową Nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie z siedzibą przy ul. Łużyckiej 22, 74-100 Gryfino.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie obejmuje ulice w Gryfinie: 1 Maja, Adama Rapackiego, Armii Krajowej do numeru 8, Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Brzozowa, Czechosłowacka, Energetyków, Generała Andersa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kościelna, Łużycka, Mieszka I, Nadodrzańska, Niepodległości, Parkowa, Piastów, Podgórna, Policyjna, Sportowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Wodnika, Żołnierzy Wyklętych.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową,  o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  z późn. zm.).
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska