Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/416/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.

UCHWAŁA NR XLI/416/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949) w związku  z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie z siedzibą w Radziszewie, przy  ul. Szczecińskiej 54, 74-100 Gryfino, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie z siedzibą w Radziszewie, przy ul. Szczecińskiej 54, 74-100 Gryfino.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie obejmuje miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Łubnica.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową,  o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  z późn. zm.).
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska