Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/414/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.

UCHWAŁA NR XLI/414/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół  w Chwarstnicy, z siedzibą w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino, w skład, którego wchodziła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy oraz Gimnazjum  w Chwarstnicy stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy  z siedzibą w Chwarstnicy, przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy obejmuje miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Osuch, Skrzynice, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół w skład, którego wchodził jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stał się ośmioletnią szkołą podstawową.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska