Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/413/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XLI/413/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949) w związku  z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół  w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino, w skład, którego wchodziła Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie oraz Gimnazjum Nr 1  im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie obejmuje ulice w Gryfinie: Adama Asnyka, 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od numeru 9, Artyleryjska, Aleksandra Fredry, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza numery od 30 (parzyste) oraz od 15 (nieparzyste), Jesienna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lechicka, Letnia, Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Mikołaja Reja, Ogrodowa, Okrężna, Opolska, Pogodna, Słoneczna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Wiosenna, Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego, oraz miejscowości: Ciosna, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Pastuszka, Steklno, Steklinko, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żórawki, Żórawie.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół w skład, którego wchodził jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stał się ośmioletnią szkołą podstawową.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska