Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/398/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

UCHWAŁA NR XL/398/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i  gospodarki wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 50% wartości zakupu urządzeń, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków”.

§ 2. W Załączniku Nr 1 do uchwały zmienia się treść oświadczenia, które otrzymuje następujące brzmienie:

„ Oświadczam/y, iż znana mi/nam jest treść Uchwały Nr………………. Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia……………… w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i  gospodarki wodnej.”

§ 3. W Załączniku Nr 2 do uchwały zmienia się treść oświadczenia, które otrzymuje następujące brzmienie:

„ Oświadczam/y, iż znana mi/nam jest treść Uchwały Nr………………. Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia……………… w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i  gospodarki wodnej. W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 7 września 2017r. Uchwały Nr XXXIX/376/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i  gospodarki wodnej, dla zapewnienia poprawności i zgodności zapisów należy dokonać skorygowania treści § 6 pkt 2 uchwały poprzez dopisanie słownie kwoty 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz skorygowania treści oświadczeń wnioskodawcy/ów w Załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały, stanowiących wzory wniosków, w celu właściwego odwzorowania tytułu uchwały.

Sporządziła:
Janina Major