Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/391/17 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu

UCHWAŁA NR XL/391/17
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku, poz.730; poz. 935) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanawianie służebności gruntowych przejazdu i przechodu w działkach stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na cele komunikacyjne lub wykorzystywanych na cele komunikacyjne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/296/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W wyniku podziału nieruchomości dokonywanych zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, wyodrębniane są grunty przeznaczone w planach na cele komunikacyjne (drogi dojazdowe), zapewniające nowo powstałym działkom dostęp do dróg publicznych.
Wydzielane ciągi komunikacyjne nie są sklasyfikowane jako drogi, dlatego też przy zbywaniu działek powstałych w wyniku podziału, zachodzi konieczność ustanawiania służebności gruntowych przejazdu i przechodu w tych działkach drogowych.
Występują także przypadki na obszarach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gdzie grunty gminne są od wielu lat wykorzystywane na cele komunikacyjne – drogi dojazdowe, stanowiące jedyny dojazd do nieruchomości, które wymagają prawnego uregulowania.
W celu zapewnienia nieruchomościom prawnego dostępu do dróg publicznych, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu i przechodu.
Traci moc Uchwała Nr XXI/296/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych.

Sporządziła:
Barbara Bara