Sesja nr XL

UCHWAŁA Nr XL/402/17 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017

UCHWAŁA Nr XL/402/17
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), uchwala się, co następuje:

§ 1. Paragraf 4 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody – 3.980.337,09 zł,
2) rozchody - 7.407.400,00 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 9.1. Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:
1) przychody - 8.257.635,00 zł,
2) koszty - 8.257.375,00 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 dokonuje się w celu dostosowania:
- załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów w zakresie zmiany klasyfikacji pożyczki w wysokości 50.000 zł,
- załącznika dotyczącego planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie ujęcia dotacji w wysokości 120.000 zł dla Centrum Wodnego ”LAGUNA” w Gryfinie otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie” w ramach programu „Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017”.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz