Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XL/399/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Traci moc Uchwała Nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 2015 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  i wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 1 2017 r. poz. 19) istnieje konieczność dostosowania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino do aktualnych przepisów. Główny zakres wprowadzanych do Regulaminu zmian w stosunku do poprzedniego brzmienia wynika z wskazania we wspomnianym rozporządzeniu konkretnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie, a także ustalenia zasad oznakowania pojemników i worków, w których odpady te są zbierane.

Sporządził:
Mariusz Tarka