Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/376/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

UCHWAŁA NR XXXIX/376/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i  gospodarki wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089) uchwala się, co następuje:  

§ 1.1. Określa się zasady i tryb postępowania w sprawie dofinansowania kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, trybu postępowania w  sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
 2. Dofinansowanie polega na udzieleniu dotacji celowej, w formie refundacji części poniesionych kosztów realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 3. Dotacja musi być wykorzystana w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana.

§ 2.1. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej wyłącznie na terenie Gminy Gryfino.  

 1. Dotacja celowa może być udzielona:
  1. osobom fizycznym,  
  2. wspólnotom mieszkaniowym, 
  3. osobom prawnym,  
  4. przedsiębiorcom,
  5. jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
  1. zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, w szczególności na nieruchomościach położonych w obszarze aglomeracji Gminy Gryfino, wyznaczonej stosowną uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, na nieruchomościach poza wyznaczoną aglomeracją; których lokalizacja nie koliduje z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. zakup kotła (gazowego, olejowego, elektrycznego, na biomasę/pellet, na opał stały – wyłącznie niskoemisyjny kocioł retortowy, bez dodatkowego rusztu), z przeznaczeniem na ogrzanie budynku oraz wody użytkowej.

§ 3.1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej jest:  

 1. złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,
 2. podpisanie umowy dotacji,  
 3. wykonanie zadania w terminie do 30 listopada danego roku, w którym zawarta została umowa dotacji,  
 4. kontrola potwierdzająca poprawność zrealizowania zadania, zgodnie z treścią umowy dotacji, przeprowadzona przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  
 1. Umowy o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 3, podpisywane będą z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, pod warunkiem ich pozytywnego zweryfikowania pod względem merytorycznym i formalnym, do wysokości środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

§ 4.1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji, a Gminą Gryfino.

 1. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy;
  2. cel dotacji, w tym szczegółowy opis zadania oraz termin jego wykonania;  
  3. wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania oraz termin i tryb płatności;  
  4. termin wykorzystania dotacji;
  5. tryb kontroli wykonania zadania;
  6. termin i sposób rozliczenia dotacji;
  7. inne warunki ustalone przez strony.  

§ 5.1.  W danym roku budżetowym może być udzielona jedna dotacja na jedno wybrane zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 3, na rzecz danej nieruchomości.

 1. Ponowne uzyskanie dotacji na tożsame zadanie jest możliwe nie wcześniej, niż po upływie 10 lat od daty przyznania wcześniejszej dotacji.

§ 6. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju zadania i odpowiednio wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć:  

 1. 50 % wartości zakupu urządzeń, lecz nie więcej niż 4.000,00 złotych (cztery tysiące złotych), w przypadku budowy biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków; 
 2. 50 % wartości zakupu urządzeń, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł, w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
 3. 50 % wartości urządzenia, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),  w przypadku zakupu nowego kotła (gazowego, olejowego, elektrycznego, na biomasę/pellet, na opał stały – wyłącznie niskoemisyjny kocioł retortowy, bez dodatkowego rusztu), z przeznaczeniem na ogrzanie budynku oraz wody użytkowej.

§ 7.1.  Koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacji nie podlegają dofinansowaniu.

 1. W ramach udzielanej dotacji niekwalifikowane są koszty, w szczególności:
  1. wykonania prac projektowych, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych, odbiorów technicznych, transportu i montażu urządzeń, zakupu dodatkowego wyposażenia, zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz eksploatacji urządzeń, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej itp.;
  2. modernizacji istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego (proekologicznego);
  3. zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym.

§ 8.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się wyłącznie na piśmie na właściwym druku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzory druków stanowią załączniki do niniejszej uchwały, przy czym załącznik nr 1 przeznaczony jest dla podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2-5 oraz załącznik nr 2 przeznaczony jest dla podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały.

 1. Wnioskodawcy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-5 uchwały występujący o przyznanie dotacji zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem odpowiednio następujących dokumentów:
  1. oświadczenie, że wyboru wykonawcy usług lub dostawcy towaru dokonają zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych – oświadczenia, w którym należy wskazać podstawę zwolnienia;
  2. oświadczenie o zaliczeniu bądź niezaliczeniu podatku VAT w koszty;
  3. oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania;
  4. kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  5. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być zadanie;
  6. kopie projektów technicznych urządzeń lub instalacji;
  7. kopie warunków technicznych;
  8. kosztorys lub kalkulacja kosztów zadania;
  9. kopie certyfikatu zgodności urządzeń CE lub zgodności z polską normą;
  10. karty katalogowe urządzeń;
  11. kopie zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
 2. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 4. Wnioskodawcy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały występujący o przyznanie dotacji zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem odpowiednio następujących dokumentów:
  1. oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być zadanie;
  2. oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania;
  3. kopie projektów technicznych urządzeń lub instalacji;
  4. kopie warunków technicznych;
  5. kosztorys lub kalkulacja kosztów zadania;
  6. kopie certyfikatu zgodności urządzeń CE lub zgodności z polską normą;
  7. karty katalogowe urządzeń;
  8. kopie zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
 5. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bądź przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP, w terminie do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy realizacji zadania, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do roku 2017 termin ten ulega wydłużeniu do 31 stycznia 2018r.
 6. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 6 będą stanowiły pulę wniosków rezerwowych, których przyjęcie do realizacji będzie uzależnione od posiadanych wolnych środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.
 7. W przypadku wniosków złożonych i wymagających uzupełnienia lub wyjaśnienia, wnioskodawcy będą wzywani do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po tym terminie wnioski będą rozpatrywane odmownie.
 8. Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostaną wpisane na listę referencyjną, zatwierdzaną następnie przez Burmistrza do podpisania umów dotacji w następnym roku budżetowym.
 9. Każdy wnioskodawca, którego wniosek zakwalifikowano do przyznania dotacji lub odmówiono przyznania dotacji, zostanie o tym fakcie pisemnie powiadomiony.
 10. Podjęcie uchwały budżetowej uwzględniającej zaplanowanie środków na dotacje celowe, stanowić będzie podstawę do zawarcia umów dotacji z wnioskodawcami wpisanymi na listę referencyjną.

§ 9.1. Wnioskodawca po zrealizowaniu zadania, w terminie najpóźniej do 30 listopada danego roku, w którym podpisał umowę dotacji, przedkłada stosowne sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z umową dotacji.

 1. Sprawozdanie z realizacji zadania składa się na druku stanowiącym załącznik do umowy dotacji, przy czym sprawozdanie w szczególności musi zawierać: specyfikację poniesionych wydatków (rzeczowo-finansowe zestawienie) związanych z realizacją zadania, kopie faktur lub rachunków (oryginały do wglądu) dokumentujące zapłatę, oświadczenie o braku finansowania przedłożonych kosztów z innych źródeł, inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania oraz informacje o uzyskanym efekcie ekologicznym.
 2. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia oraz poprawność opisania dokumentów odpowiada wnioskodawca.
 3. Refundacja kosztów w ramach dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały, potwierdzającej poprawność realizacji zadania, przeprowadzonej w  terminie do 30 dni od daty złożenia sprawozdania wnioskodawcy do Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino.

§ 10.1 Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1). W tym zakresie zapisy niniejszej uchwały zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352.9) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45). W tym zakresie zapisy niniejszej uchwały zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 11. W okresie 3 lat od uzyskania dofinansowania, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie mają prawo do przeprowadzania kontroli wnioskodawcy, w zakresie prawidłowości i trwałości wykorzystania dofinansowania; przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia wnioskodawcy o terminie kontroli. Odmowa udostępnienia nieruchomości i brak współpracy z kontrolującym będzie równoznaczne z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu uzyskanej dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,  w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Stosownie do tego Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie w trybie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pisemnie wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w Warszawie, dokonując stosownego zgłoszenia projektu uchwały. Przesłane uwagi zostały uwzględnione. Przyjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Gryfinie umożliwi dofinansowanie do zadań pro-środowiskowych obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup ekologicznych kotłów grzewczych zapewniających ogrzewanie domu oraz wody użytkowej.

Sporządziła:
Janina Major