Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/375/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIX/375/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy  o ochronie przyrody ( Dz. U. poz. 1074) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W dniu 17.06.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (ogłoszona w dniu 2 czerwca 2017 r.), gdzie w ust. 1 pkt 4 uchylono art.85 ust. 4a ustawy o ochronie przyrody, dający Radzie Gminy kompetencje do określenia w drodze uchwały wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Janina Major