Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/370/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej

UCHWAŁA NR XXXIX/370/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2017 r.


w sprawie nadania nazw ulic drodze wewnętrznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Kalinowa” w części drogi wewnętrznej, oznaczonej numerem działki 3008/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, uwidocznionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadaje się nazwę ulicy „Jarzębinowa” w części drogi wewnętrznej, oznaczonej numerem działki 3008/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, uwidocznionej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, zwrócili się do tutejszego Urzędu z wnioskami o ustalenie numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych, usytuowanych na nieruchomościach gruntowych, które przebiegają wzdłuż działki 3008/8. Działka ta stanowi współwłasność prywatną i służy jako droga wewnętrzna dojazdowa do posesji.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, w rejonie położenia ww. drogi obowiązuje zapis: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami.
Przed podjęciem przez radę gminy stosownej uchwały, w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy, niezbędnym jest przedłożenie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę, jednocześnie proponując nazwy: ul. Kalinowa, Leśna, Pokątna, Jarzębinowa, Dzikiej Róży i Bukowa.
W rejonie położenia działki 3008/8 przebiegają ulice o nazwach: ul. Różana, Dębowa i Konwaliowa, w związku z czym proponuje się nadać nowopowstałym ulicom nazwy: ul. „Kalinowa” i ul. „Jaśminowa”, ponieważ te nazwy były wielokrotnie wskazywane.
Z uwagi na to, że droga będąca przedmiotem uchwały stanowi współwłasność prywatną, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zgodnie z art.18 ust. 2. pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
U. Włodarczyk

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn