Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie

UCHWAŁA Nr XXXVIII/357/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę urzędową ulicy „Adama Rapackiego ”, oznaczonej numerem działki 223/14, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino, na nazwę ulica „Adama Rapackiego”, której położenie i przebieg określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 1 czerwca 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, samorządy zostały zobligowane do zmiany nazw ulic odwołujących się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce latach 1944-1989. W wykazie przeznaczonych do zmiany nazw ulic, sporządzonym przez Instytut Pamięci Narodowej figuruje nazwa „Adam Rapacki” żyjący w latach (1909-1970) - ekonomista, aktywista i wysoki funkcjonariusz partii komunistycznej i PRL w okresie stalinizmu i po 1956 roku, m.in. minister szkolnictwa wyższego oraz minister spraw zagranicznych PRL.
W związku z powyższy nazwę ulicy ww. patrona zmienia się na nazwę ulica „Adama Rapackiego” upamiętniającą polskiego kompozytora, śpiewaka i dyrygenta.
Adam Rapacki urodził się 13 lipca 1896 r. w Zakopanem. Ukończył Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, gdzie m.in. uczył się w klasie kompozycji, dodatkowo otrzymując wykształcenie dyrygenckie. Dyrygowanie rozpoczął we wczesnym wieku. W latach 1916-19 był dyrygentem w Teatrze Ludowym w Krakowie, a także śpiewał partie tenorowe w operetkach – w teatrach operetkowych Lublina i Łodzi. Po przeniesieniu się do Warszawy wraz z bratem oraz siostrą, należał do tria wokalnego (tzw. Trio Rapackich), występującego m.in. w warszawskim teatrze rewiowym „Morskie Oko”  Jako dyrygent pracował kilka sezonów w teatrze „Nowości” w Warszawie, kierował również jej występami gościnnymi m.in. w Bydgoszczy i Łodzi. Pisał polskie teksty do arii operetkowych, pieśni itp. Był kompozytorem wielu piosenek wykonywanych w teatrzykach i kabaretach oraz muzyki filmowej. Zmarł w Otwocku k. Warszawy 16 marca 1935 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler