Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka  w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino, zmienionej uchwałą nr XXXV/339/17 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 31 marca 2017 r. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Na dziecko, którego rodzeństwo w wieku do lat 5 uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub do żłobka prowadzonych przez Gminę Gryfino, przysługuje 20 % zniżki w opłacie stałej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zmiana uchwały wiąże się z podjęciem uchwały nr XXXVI/344/17 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
W niniejszej uchwale uwzględniona została 20% zniżka dla dziecka, którego rodzeństwo w wieku do lat 5 uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub do żłobka prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka