Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXV/335/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, 1505, z 2016 r. poz. 1020) art. 11 ust. 3 ustawy o bibliotekach (Dz. U. z 2012 poz. 642, 908, z 2013 r. poz. 829) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Bibliotece Publicznej w Gryfinie statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

  1. Uchwała nr XLIX/649/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r.  w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie,
  2. Uchwała nr XVIII/266/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie
  3. Uchwała nr LVII/694/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Nadanie nowego statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie związane jest przede wszystkim z koniecznością zmian wynikających z przejęcia niektórych zadań jednostki przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie. Dla przejrzystości dokumentu proponuje się zamiast przyjmowania zmian do istniejącego statutu, przyjęcie nowego ujednoliconego.

Sporządziła:
Sylwia Mencel