Sesja nr XXXV

UCHWAŁA Nr XXXV/317/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 

UCHWAŁA Nr XXXV/317/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Na podstawie art.  4 b ust. 1, pkt. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina, polegającej na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów wiejskich o łącznej powierzchni 222,5230 ha, w tym:

  1. z obrębu ewidencyjnego Wełtyń II włączyć do obrębu GRYFINO 2 obszar o powierzchni 20,0977 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą A;
  2. z obrębu ewidencyjnego Wełtyń II włączyć do obrębu GRYFINO 4 obszar o powierzchni 116,9906 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą B;
  3. z obrębu ewidencyjnego Żórawie włączyć do obrębu GRYFINO 4 obszar o powierzchni 43,6064 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą C;
  4. z obrębu ewidencyjnego Pniewo włączyć do obrębu GRYFINO 5 obszar o powierzchni 41,8283 ha, oznaczony na załączniku graficznym literą D.

§ 2. Granice obszarów objętych proponowaną zmianą przedstawiono na mapach, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały od Nr 1 do Nr 5 wraz z wykazem działek wchodzących w skład poszczególnych obszarów (załącznik Nr 6).

§ 3. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo, w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina na zasadach i w trybie  określonym w uchwale Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r., poz. 3457).

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia, poprzez ankietę konsultacyjną, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/317/17
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 marca 2017 roku

W związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, zachodzi konieczność dokonania korekty granic miasta Gryfina. Większość obszarów objętych planowaną zmianą, położona jest na terenach, dla których zostały opracowane przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To sprawiło, że dotychczasowe tereny rolnicze przylegające do miasta, zaczęły przekształcać się w tereny zabudowane, typowe osiedla mieszkaniowe, które stanowią naturalne przedłużenie zabudowy miejskiej, np. obszar obejmujący część obrębu Wełtyń II położony
na wschód od ulicy Jana Pawła II, czy obszar obejmujący część obrębu Żórawie w rejonie ulicy Armii Krajowej. Wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej zachodzi konieczność nadawania nazw dla nowo wydzielanych ciągów komunikacyjnych, nadawania numerów adresowych  dla nowo wybudowanych budynków i dokonywania meldunków osobom zasiedlających  się w nowych domach.
Do włączenia w granice miasta proponowane są cztery obszary obejmujące część obrębów wiejskich przyległych bezpośrednio do granic miasta, oznaczone na załączniku graficznym literami A, B, C, D o łącznej powierzchni 222,5230 ha. Z obrębu ewidencyjnego Wełtyń II, proponuje się włączyć w granice miasta Gryfina obszar A i B. Obręb Wełtyń II nie jest sołectwem i nie stanowi jednostki pomocniczej gminy. Natomiast na obszarach obrębu ewidencyjnego Żórawie i obrębu Pniewo utworzone są sołectwa stanowiące jednostki pomocnicze gminy. Część terenu z obrębu Żórawie (obszar C) oraz z obrębu Pniewo (obszar D) położonego w znacznej odległości od wsi i stanowiącego nieodłączną część miasta Gryfina, proponuje się do włączenia w jego granice.
W ramach procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina, wymagane jest również przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo. Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Procedura zmiany granic miasta Gryfina będzie realizowana zgodnie z ustawą  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami, Rada Miejska w Gryfinie wystąpi z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę granic miasta Gryfina, zgodnie z przygotowaną koncepcją zmian.

Sporządziła:
Barbara Bara