Sesja nr XXXII

UCHWAŁA Nr XXXII/305/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie

UCHWAŁA Nr XXXII/305/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie, (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. poz. 4828) - § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Nadać nazwę ul. „Jagodowa” drogom publicznym, oznaczonym numerami ewidencyjnymi działek: 95/1 i 103/2 oraz drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/5, położonym w obrębie Żórawie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie, w § 5 popełniono oczywistą pomyłkę pisarską w postaci błędnego zapisu numeru ewidencyjnego działki, drogi gminnej publicznej, która wchodzi w skład nowo powstałej ulicy „Jagodowej”.
Droga oznaczona numerem ewidencyjnym działki 103/3 winna posiadać zapis – „droga oznaczona numerem ewidencyjnym działki 103/2”.
Niniejsza uchwała został ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. pod poz. 4828.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk