Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/300/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXII/300/17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579 ) i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zmienionej uchwałą  nr XXXIX/336/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2013 r. oraz uchwałą  nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r., w rozdziale II § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5, pobierane są opłaty. W czasie, w którym nie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowane są zadania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającymi dziećmi,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkola i na zewnątrz;
2) działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,
5) edukacja przedszkolna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, spowodowane jest wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2016 poz. 1985). Zapis art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) otrzymał brzmienie: „rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2”.
W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, pobierane są za dzieci w wieku do lat 5.

Sporządziła:
Marta Karpicka