Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/425/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR LII/425/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatowej, sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w domu pomocy społecznej oraz w szpitalu. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa poniższa tabela:

Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Obwód obejmujący:
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Dom Pomocy Społecznej  w Dębcach  Dębce 11
21 Obwód obejmujący:
Szpital Powiatowy w Gryfinie
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Gryfinie   ul. Parkowa 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r.  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) datę wyborów wyznaczono na niedzielę 16 listopada 2014 roku. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) „Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.”

Na podstawie otrzymanych informacji dotyczących ilości pacjentów przebywających  w poszczególnych jednostkach konieczność powołania odrębnych obwodów głosowania zaistniała tylko w dwóch: w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (62 pacjentów zameldowanych na pobyt stały) oraz w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie (21 pacjentów). Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone na terenie wyżej wymienionych obwodów głosowania.

Sporządziła:
Justyna Satanowska